ÎNGRIJITOR


Școala Gimnazială bautar - structura școala primară cornișoru
Anuntul a expirat


Anunt


Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

Școala Gimnazială Băuțar cu sediul în loc. Băuțar, strada Principală, nr. 353, județul Caras Severin, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/2022.

1. Nivelul postului: functie de execuție;
2. Denumirea postului: ingrijitor , post vacant , pe perioadă nedeterminata , la structura Școala Primară Cornișoru ;
3. Scopul principal al postului: execuție;
4. Numărul de posturi: 0,25.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială Băuțar compartimentul resurse umane tel. 0722552782 persoana de contact Dumitrescu Mariana Felicia, email: scoalabautar@isjcs.ro
Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu
s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: generale/medii;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: colaborare cu sefii ierarhic superiori;
3. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii;
4. Vechimea nu se solicită.

Bibliografie şi tematică:
Constituția României, republicată;
O.U.G. nr.57/2019 Codul Administrativ(Partea VI, Titlul III);
O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.53/2003 – privind Codul Muncii(titlul III),republicata;
Legea 319/2006 – privind securitatea si Sanatatea in munca;
Ordin nr.119/2014 pentru aplicareaNormelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,-Cap. VI-Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei;

 proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 15.00, la sediul instituției;
 afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.09.2023 ,ora 18:00
 proba interviu se susţine in 29.09.2023, ora 14.30.
 afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 29.09.2023, ora 16.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
 se pot depune contestaţii până în data de 29.09.2023, ora 17.00 si se vor comunica la sediu si pe site-ul institutiei
 afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 29.09.2023, ora 18.00.