Ingrijitor


LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CALARASI
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNT CONCURS
DENUMIREA POSTULUI : INGRIJITOARE
NUMARUL POSTURILOR : 1 normă
NIVELUL POSTULUI :
-funcție de execuție
– studii minim: Şcoala Profesională
COMPARTIMENT: personal nedidactic, administrativ
ANGAJATOR: Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu ,, Călăraşi
PERIOADA ȘI DURATA TIMPULUI PE LUCRU: PERIOADA NEDETERMINATA, 40 ore/săptămână

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.15 din HG.1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al UniuniiEuropene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legiinr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de falsori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) dinLegeanr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupraminorilor, precum și pentrucompletarea Legiinr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice pentru participare la concurs:
1. Şcoala Profesională
3.Vechime in munca: minim 5 ani

BIBLIOGRAFIE:
1 Legea nr 319/2006 a securității și sănătății in muncă actualizată pe 2015;
Capitolul I- dispoziţii generale
Capitolul IV – obligaţiile lucrătorilor
2 Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizată 2015;
Capitolul I – dispoziții generale
Capitolul II – obligatii privind apararea impotriva incendiilor
3 Norme specific de igiena in instituții bugetare;
4 Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
5 Legea 53/2003 actualizata cap. 247-252.

Dosarul de inscriere la concurs
În conformitate cu prevederile art.35din H.G.nr.1336/08.11.2022, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
1. Formular de înscriere la concurs,
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate
5. Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncășiîn specialitatea studiilor solicitat pentru ocuparea postului;
6. Certificat de cazier judiciar sau, dupăcaz, extrasul de pecazier l judiciar;
7. Adeverință medicală care să atestestarea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) dinLegeanr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis in fracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea SistemuluiNațional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a căreia ctivitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
9. Curriculum vitae, model comun european.
Actele prevăzute la pct. 2), 3), 4) și 5), se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării copiilor cu acestea.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu ” Călărași, din str. Prelungirea-Bucureşti, nr.14, Călărași, până la data de 27 septembrie , ora 15.30.
RELAŢII LA TELEFON 0242333553- SECRETAR COMISIE DE CONCURS Vasile Alexandrina

PROBE DE CONCURS
CONCURSUL VA AVEA LOC, conform calendarului de desfășurare, LA SEDIUL Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu,,Călărași
Concursul constă în 2 etape succesive.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Calendarul de desfăşurare al concursului:

PUBLICAREA ANUNȚULUI pe portalul posturi.gov.ro 14.septembrie 2023

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

ETAPA DE CONCURS

DATA/ PERIOADA
OBSERVATII
INSCRIERI 14 septembrie .2023 pana la 27.septembrie 2023 , ora 16 .00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
SELECŢIE DOSARE 28.septembrie .2023 , ore 10.00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
REZULTATUL SELECŢIE DOSARE 28.septembrie .2023 ora 12.00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
CONTESTAŢII SELECŢIE DOSARE 28 septembrie2023 intre orele 13.00-14.00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
SOLUŢIONAREA CONTESTAŢII SELECŢIE DOSARE 28.septembrie.2023
ora 14.00-15.00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
AFISAREA RESULTATELOR SELECTIEI DE DOSARE 28.septembrie.2023
ora 15.30. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
PROBA SCRISĂ 29. septembrie .2023 , intre orele 9.00-12.00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
REZULTAT PROBA SCRISĂ 29.septembrie .2023, ora 15 .00. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
CONTESTAŢII PROBA SCRISĂ 02.octombrie.2023 , intre orele
9.00-11.00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
SOLUŢIONARE CONTESTAŢII LA PROBA SCRISĂ 02 octombrie ora 14.00
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
PROBA INTERVIU 03octombrie.2023, intre orele 10.00-12.00
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU 03 octombrie 2023
ora 9.00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
CONTESTAŢII PROBA DE INTERVIU 03 octombrie .2023 intre orele 10.00-12.00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
SOLUŢIONARE CONTESTAŢII PROBA INTERVIU 03 octombrie 2023
orele 14.30. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 04 octombrie 2023, ora 12.00 Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, str Prel – București , 14

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu ,, Călărași, str. Prel -Bucuresti , nr.14, telefon 024233553,

Director,
Prof. Stoian Gheorghe