Îngrijitor


Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, Popești-Leordeni, județul Ilfov
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, Popești-Leordeni, str. Leordeni nr. 3-5, județ Ilfov, anunță, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
-2 posturi de Îngrijitor – Compartiment personal nedidactic – normă întreagă;
Concursul se organizează la sediul Școlii Gimnaziale “Ioan Bădescu” din str. Leordeni nr. 3-5, localitatea Popești-Leordeni, județ Ilfov, în data de 03.10.2023 în intervalul orar 13:00-15:00 – proba scrisă, iar în data de 04.10.2023 în intervalul orar 12:00-14:00 – proba practică.

Conditii generale:
Pentru a ocupă un post contractual vacant, conform art.15 al Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unei personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile văzute la art. 35 alin. (1) lit.(h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de îngrijitor sunt:

● Studii: medii/ generale;
● Vechime în muncă: minim 1 an;
● Disponibilitatea de a executa sarcini de lucru specific atât în spații închise, cât și în spații deschise;
● Abilități de comunicare și relaționare.

Publicarea anunțului de organizare a concursului s-a realizat pe portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de email: posturi@gov.ro, cu respectarea termenelor prevăzute în legislație și prin afişare la avizierul unității.

Probe de concurs:
● Proba scrisă
● Proba practică

Concursul se va organiza la sediul Şcolii Gimnaziale “Ioan Bădescu” conform calendarului următor:
● 11.09.2023-22.09.2023, orele 12:00-14:00 – depunerea dosarelor (10 zile lucrătoare, art 18, al 1)
● 25.09.2023-26.09.2023- selecția dosarelor (2 zile lucrătoare, art 36, al 1)
● 27.09.2023, ora 10:00 – afișarea rezultatelor selecției (art 37, al 1)
● 27.09.2023, orele 12:00-14:00 – depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor (art 53)
● 27.09.2023, ora 15:00 – afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor
● 03.10.2023, orele 13:00-15:00 – proba scrisă
● 03.10.2023, ora 16:00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă
● 03.10.2023, orele 16:00 -18:00 – depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă
● 03.10.2023, ora 18:00 – afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor
● 04.10.2023, orele 12:00-14:00 – proba practică
● 04.10.2023, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la proba practică
● 04.10.2023, orele 15:00-17:00 – depunerea contestațiilor în urma desfășurării probei practice
● 05.10.2023, ora 10:00 – afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor
● 05.10.2023, ora 12:00 – afișare rezultate finale, prin specificarea mențiunii “admis” sau “respins” ( art. 56 pct.3)

Depunerea dosarelor de concurs conform art. 35 din HG nr. 1336/2022

Dosarul de participare la concurs se poate depune la secretariatul şcolii, în intervalul orar 12:00-14:00 începând cu data de 11.09.2023 până cel târziu în data de 22.09.2023 şi va conţine:

1. Formular de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa nr.2
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii aflate în termen de valabilitate;
3. Copie a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție;
5. Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
6. Certificat de cazier judiciar;
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;â
8. Certificatul de integritate comportamentală;
9. Curriculum vitae, model comun european;
Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către Serviciul secretariat.
Bibliografie:
– LEGEA nr. 198/2023 Legea educaţiei naţionale actualizată;
– H.G. nr.1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– LEGEA 53/2003 ,CODUL MUNCII, actualizată .
– LEGEA 263/2010, actualizată, Legea pensiilor
– LEGEA nr.153/2017,actualizată,Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice
– LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completăril ulterioare;
– OUG nr. 57/2019- Codul administrative, ce înlocuiește LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
– ORDIN nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
– ORDIN nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
– HOTĂRÂREA nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale;
– LEGEA nr. 319 /2006 privind sănătatea și securitatea muncii cu modificările și completările ulterioare;
– ORDIN nr. 261/06.02.2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.
Relații suplimentare: tel. 0720.331.121; adresă e-mail: scoalabadescu@gmail.com