ÎNGRIJITOR


GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT " RAZA DE SOARE " MEDIAS
Expiră in 2023-10-04


Anunt


GRĂDINIŢA CU P. P. „RAZĂ DE SOARE”, MEDIAȘ
Mediaș, str.Cluj, nr.12, 551115
Tel./Fax.: 0269843928
E-mail: gradi15medias@yahoo.com

Nr. 1111/12.09.2023

ANUNŢ
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI
PERSONAL NEDIDACTIC
ÎNGRIJITOR
LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RAZĂ DE SOARE” MEDIAŞ

În temeiul art. 31(I) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 1.336 /2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Rază de Soare” Mediaş scoate la concurs :
1 post vacant de ÎNGRIJITOR nivel preşcolar, normă întreagă, perioadă nedeterminată

Depunerea dosarelor se face în perioada 20.09.2023 – 04.10.2023, între orele 09:00 -14:00 la sediul unităţii.

DATA ŞI LOCUL SUSŢINERII EXAMENULUI:

• Selecția dosarelor de înscriere: 04.10.2023, ora 12.00 la sediul Grădiniţei cu P.P.” Rază de Soare” Mediaş
• Proba scrisă: 09.10.2023, ora 09.00 la sediul Grădiniţei cu P.P. ” Rază de Soare” Mediaş
• Proba practică: 10.10.2023, ora 9.30 la sediul Grădiniţei cu P.P. ” Rază de Soare” Mediaş
• Interviul: 12.10.2023, ora 9.00 la sediul Grădiniţei cu P.P. ” Rază de Soare” Mediaş

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: (cf. Art 35 din HG. nr. 1.336 /2022 )
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european
Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Documentuele prevăzute la lit. f) și h) pot fi înlocuite cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentelor, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise.

CONDIȚII NECESARE OCUPĂRII POSTULUI (cf. Art.15 din HG nr. 1.336 /2022)
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIȚII SPECIFICE:
Pentru postul vacant de ÎNGRIJITOR nivel preşcolar, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Condiţii de participare :
Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
 studii medii: școală profesională/liceu
 vechime în specialitatea postului: nu se solicită
Desfăşurarea concursului:
Concursul se va organiza la sediul Grădiniţei cu P.P.,, Rază de Soare” Mediaş
şi constă în 4 etape succesive, după cum urmează :
a) selecţia dosarelor
b) proba scrisă
c) proba practică
d) interviul

CONCURSUL CUPRINDE:
a) Depunerea și selecția dosarelor de înscriere
În perioada 20.09.2023 – 03.10.2023 între orele 09:00 – 14:00 are loc depunerea dosarelor, dar nu mai târziu de data de 03.10.2023 ora 14:00;
Selecţia dosarelor se va face în data de 04.10.2023 ora 12:00 la sediul grădiniței.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 04.10.2023 ora 14:00 la sediul grădiniței.
În data de 06.10.2023, în intervalul orar 11:00 – 13:00 se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor;
În data de 06.10.2023, ora 15:00 afişarea rezultatelor în urma contestațiilor.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

b) Proba scrisă:
Data şi ora desfăşurării: 09.10.2023, ora 9:00.
Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii, cu 15 minute înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8:45, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 2 ore de la primirea subiectului.
Afişarea rezultatelor: 09.10.2023, ora 13:00;
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.
Depunerea eventualelor contestaţii se va face după afişarea rezultatelor, în data de 09.10.2023 între orele 13:00 – 15:00;
Data afişării rezultatului contestaţiilor: 09.10.2023, ora 16:00;
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste – grile.
c) Proba practică:
Data şi locul desfăşurării: 10.10.2023 ora 09:30 ;
Proba practică poate fi susținută de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
Afișarea rezultatelor interviului: 10.10.2023, ora 11:00;
Depunerea eventualelor contestații se face după afișarea rezultatelor în data de 10.10.2023, între orele 11:00 – 13:00;
Data afișării rezultatului contestațiilor: 10.10.2023, ora 14:00;

d) Interviul
În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților (experiența în domeniu poate constitui un avantaj).
Proba interviului poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba practică.
Data şi ora desfăşurării interviului: 12.10.2023, începând cu ora 09:00;
Afișarea rezultatelor interviului: 12.10.2023, ora 11:00;
Depunerea eventualelor contestații se face după afișarea rezultatelor în data de 12.10.2023, între orele 11:00 – 12:00;
Data afișării rezultatului contestațiilor: 12.10.2023, ora 13:00;
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu .
Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 12.10.2023, ora 13:30.
Depunerea eventualelor contestații pentru rezultatele finale, se va face în data de 12.10.2023, între orele 13:30 – 14:30.
Data afișării rezultatului contestațiilor: 13.10.2023, ora 15.00.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

1. Ordin nr.1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificarile şi completările ulterioare;
3. Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare: capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor;
4. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 53/2003 Codul Muncii actualizat, cu modificările și completările ulterioare, art 247 – art 252;
6. OMS NR. 562/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătatea publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin OMS Nr. 119/2014 ;
7. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
8. Ordin comun al ME şi MS nr. 5338/2015/1.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Fișa postului.

TEMATICA CONCURSULUI

1. Noțiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curățenie, a regulilor pentru efectuarea curățeniei, precum și a controlului eficienței curățeniei;
2. Noțiuni privind metodele folosite pentru dezinfecție, regulile generale ale dezinfecției, precum și controlul eficienței acesteia;
3. Noțiuni igiena personală a lucrătorilor (igiena pielii și a anexelor ei, igiena gurii, nasului și urechilor);
4. Noțiuni privind echipamentul de protecție al lucrătorului;
5. Noțiuni privind funcțiunile și circuitele funcționale în cadrul unei unități;
6. Noțiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în creșe, grădinițe etc;
7. Noțiuni privind colectarea și evacuarea reziduurilor în condiții de securitate.

Informații suplimentare la sediul Grădiniței cu P.P.,,Rază de Soare” Mediaş sau la nr. de tel. 0269843928; 0731380458; 0731380459.

Director,
Prof. MARIAN LAURA-CYNTHIA