ingrijitor


Scoala Gimnaziala Nr. 1 Varasti
Anuntul a expirat


Anunt


Scoala Gimnaziala Nr. 1 Varasti cu sediul în Varasti, str. Principala nr. 167, judetul Giurgiu, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: ingrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0722644339, persoană de contact Oprea Oana Madalina, email: scoala_varasti@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Nu se cere
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere

D.) Bibliografie şi tematică:
a) Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor; cap. V – Supravegherea sănătăţii; cap. VIComunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor; cap. VII – Grupuri sensibile la riscuri.
b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr. 633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I-Dispoziţii generale; cap. IIObligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
c) Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022: TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ.
d) Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii – Drepturile şi obligaţiile salariatului; Încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
e) Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recrutarea copiilor şi tinerilor.

Tematica
a) Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
b) Norme de zidărie/electrică/instalații sanitare/lăcătușerie.
c) Clasificarea construcţiilor/instalațiilor sanitare/instalațiilor electrice.
d) Materiale pentru mortare, betoane, instalații sanitare/electrice (descriere şi utilizare).
e) Lucrări de lăcătuşerie mecanică de întreţinere/ instalații sanitare și electrice.
f) Executarea lucrărilor de sudură şi lăcătuşerie// instalații sanitare și electrice.
g) Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, sanitare, mobilier, clădiri etc.
h) Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire etc.
i) Atribuţiile prevăzute în fişa postului.
j) Obligaţiile salariaţilor conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
k) Obligaţiile salariaţilor conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 13 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 26 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 27 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 27 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 28 septembrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 28 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 4 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 4 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 5 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 5 octombrie 2023 15.00
interviul 6 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 6 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 9 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 9 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 9 octombrie 2023 15.00

Rela.ții suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.