îNGRIJITOR


ȘCOALA gimnazială nr.1 hotar
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚ CONCURS PENTRU 1 POST CONTRACTUAL VACANT
A) Școala Gimnazială Nr.1 Hotar, cu sediul în loc. Hotar, nr. 320, comuna Țețchea,tel.0259344716 județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, perioadă nedeterminată, 4h/zi- 20h/săptămână, în baza H.G.nr.1336/2022:

1. Nivelul postului: funcție contractuală de execuție.
2. Denumirea postului- îngrijitor clădiri, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Scopul principal al postului: responsabilități în îngrijirea copiilor și asigurarea securătății acestora, responsabilități în păstrarea și întreținerea curățeniei, a materialelor și mijloacelor din dotare;
4. Număr posturi: 1(unu)

B) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarelor de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa 2 din HG 1336/2022;
b) Copie actului de identitate sau orice alt document prin care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) Copie certificat de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) Copiile documetelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitaea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) Certificat de integritate corpontamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriți pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vărstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i)Curriculum vitae, model comun european;
j)Copie permis de conducere- dacă există.
Dosarele de concurs se depun la secretariatul Școala Gimnazială Nr.1 Hotar, cu sediul în loc. Hotar, nr. 320, comuna Țețchea, județul Bihor, de luni până vineri, între orele 9-14, telefon 0259344716 sau pe email: scoalahotar@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor: 22 septembrie 2023, ora 14:00

C) Condiții generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/2022

Pentru ocuparea unui post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completarile ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin 1 și 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European sau certăția Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru savarșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contraînfăptuirii justiției, infracțiuni savârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor – studii generale/medii-profesionale atestate cu diploma de absolvire;
-să aibă domiciliul stabil în proximitatea unității de învățământ( comuna Țețchea);
-dovada unui curs de igienă;
-cursuri/competențe în gestionarea relațiilor cu copiii mici constituie avantaj;
-posesor de permis de conducere –categoria B constituie avantaj;
-recomandare de la ultimul loc de muncă.

D) Bibliografie și tematică

1. Legea 53 din 2003 –Codul muncii – art 39 – drepturile și obligațiile salariatului
2. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual di autoritățile și instituțiile publice;
3. Legea nr. 319 din 2006 a Securității și sănătății în muncă, capitolul IV, V, VI ȘI VII;
4. Legea nr. 307 din 2006, republicatp, privind apărarea împotriva incendiilor, art. 22 – obligațiile principale ale fiecărui salariat la locul de muncă
5. OMS nr. 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și reecreerea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul comun nr. 5487/1494/2020/ME/MS pentru aprobarea măsurilor de organizarea a activităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță edidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2

TEMATICĂ

1. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ;
2. Noțiuni fundamentale de igienă;
3. Securitate și sănătate în muncă și PSI;
4. Atrubuțiile personalului nedidactic în unitățile de învățământ;

Vor fi declarați ,,admis” pentru ocuparea postului vacant, candidații care vor obține un punctaj final( calculat ca medie a punctajelor obținute la proba scrisă și la proba practică) de minim 50 de puncte. Va fi declarat ,,admis” la proba scrisă, candidatul care a obținut un punctaj de minim 50 de puncte. Va fi declarat ,,admis” la proba practică, candidatul care a obținut un punctaj de minim 50 de puncte.
E) Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– Publicare anunț: 11 septembrie 2023
– Depunere dosare: 22 septembrie 2023, ora 14:00
– Selectarea dosarelor: 25.09.2023, ora 12:00
– Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 26.09.2023, ora 12.00
– Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 27.09.2023 ora 9:00 -12:00
– Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor: 28.09.2023 ora 10:00
– Proba scrisă în data de 29.09.2023 orele 10:00
– Afișarea rezultatelor în urma probei scrise 29.09.2023, ora 14:00
– Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 02.10.2023 orele 9.00-12.00
– Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba scrisă: 02.10.2023 ora 15:00
– Proba practică în data de 03.10.2023 orele 9:00-10:00
– Afișarea rezultatelor în urma probei practice 03.10.2023, ora 15:00
– Depunerea contestațiilor la proba practică 04.10.2023 orele 9:00-12:00
– Afișarea în urma contestațiilor la proba practică : 04.09.2023 ora 14:00
– Afișarea rezultatului final al concursului 04.09.2023 ora 16:00