INGRIJITOR


SCOALA GIMNAZIALA NR.81
Expiră maine


Anunt


Şcoala Gimnazială Nr.81 organizează concurs pentru ocuparea a 1 post vacant pe perioadă nedeterminată a funcţiei de îngrijitor.
Concursul se va desfășura conform prevederilor HOTĂRÂRII G.nr. 1336 din 18.10.2022 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1078 din 08 noiembrie 2022) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplineasca urmatoarele condiţii generale, conform art.3 prevazute de HG 286/2011, cu modificările si completările ulterioare :

a)are cetățenia româna, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b)cunoaște limba româna, scris și vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exercițiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)îndeplineste condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârsite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
– studii generale sau medii si vechime în specialitatea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

1. Înregistrarea cererilor şi depunerea dosarelor la secretariatul unității:
2. 14.09.2023 – 27.09.2023, ora 1000-1600
3. Selecția și validarea dosarelor:29.09.2023
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 29.09.2023, ora 1100
5. Contestații validare dosare:29.09.2023, ora 1100-1200
6. Afișare rezultate contestații dosare: 29.09.2023, ora 1300
7. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs: 29.09.2023, ora 1400
8. Proba practică: 04.10.2023, ora 900
9. Afișarea rezultatelor la proba practică: 04.10.2023, ora 10.30
10. Interviu : 04.10.2023, ora 11.00
11. Afișare rezultate interviu: 04.10.2023, ora 1300
12. Afișarea rezultatelor finale: 04.10.2023, ora 14.00
12 Încheierea contractului de muncă și înregistrarea în REVISAL: 04.10.2023
13 Prezentarea la serviciu: 05.10.2023

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care attestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
d)copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să‐l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.
În cazul în care candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurării primei probe a concursului.
Actele depuse în copie vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitații copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul unității, telefon:021.326.32.20, persoana de contact Hîncu Adriana- secretar șef.