îngrijitor


Seminarul teologic ortodox ''sf. ioan casian''
Anuntul a expirat


Anunt


MINISTERUL EDUCAŢIEI
EPISCOPIA TULCII
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN”
Str. Toamnei, nr. 10, Tulcea, Tel /Fax:0240521896-0240531133
e-mail: seminarul_ortodox_tulcea@yahoo.com, web-site: www.seminarulioancasian.ro

Nr._____/___________

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF.IOAN CASIAN” TULCEA
ANUNȚĂ
ORGANIZAREA CONCURSULUI
pentru ocuparea postului contractual de execuție
ADMINISTRATOR PATRIMONIU III S
pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă,
Având în vedere:
– Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– OMENCS nr. 5.079/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
– H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011;
– Art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale
1. Cetăţenie română şi domiciliul stabil în România
2. Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit
3. Capacitatea deplină de exerciţiu
5. Stare de sănătate corespunzătoare
4. Îndeplinirea condiţiilor de studii
5. Nu are condamnări definitive
Condiţii specifice
• nivelul studiilor: studii superioare – diplomă de licență de lungă durată, economist și/sau inginer;
• vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: cel puțin 3 ani;
• cunoștințe de operare calculator (Office Word, Excel, programe gestiune, Platforma SICAP, internet, e-mail).
• Spirit organizatoric
• Abilități de lucru în echipă
• Capacitate de gestionare a timpului și priorităților(mai ales în condiții de stres)
• Disponibilitate pentru program flexibil
II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
1. Cerere de înscriere
2. Copia actului de identitate
3.Copii ale actelor de studii (foaie matricolă, diploma de absolvire a învățământului gimnazial)
4. Copia certificatului de naştere
5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
7. Copia carnetului de muncă,raport salariat REVISAL sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
8. Cazierul judiciar în original
9. Adeverință care să ateste starea de sănătate
10.Recomandare de la locul de munca anterior
11.Recomandare de la preotul paroh
12.Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative
13. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se va restituí candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.
• Actelevor fi aşezate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină
• Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării conform cu originalul.
III. PROCEDURA DE SELECȚIE
Probe de concurs:
a) selecţia dosarelor;
b) proba scrisă
c) interviul.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox „Sf.Ioan Casian” Tulcea, din strada Toamnei,nr. 10, conform graficului.
Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la numărul 0744677646 între orele 9.00-14.00.
Concursul se va desfăşura la sediul Seminarului Teologic Ortodox „Sf.Ioan Casian” Tulcea, din strada Toamnei, nr.10, după cum urmează:
• la data de 05 septembrie 2023, ora 10,00- proba scrisă ;
• la data de 06 septembrie 2023, ora 10,00 , proba interviu.

V. BIBLIOGRAFIE
– Legea Educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (cap. VIII – finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar);
– Legea 333/2003 (actualizata) privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
– Ordinul M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
– O.M.F. nr.nr.2861/09.10.2009, privind inventarierea patrimoniului;
– Legea 22/1969 actualizată în2016, privind gestionarea bunurilor materiale;
– Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
– Regulamentul de Organizare și funcționare a unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/2020-titlul VI cap.III;
– Fisa postului Administrator Patrimoniu.
– CALENDARUL ŞI ETAPELE CONCURSULUI

Etape desfăşurare concurs data oră
Publicare anunţ 11.08.2023
Depunerea dosarelor 16.08.2023 – 29.08.2023 9,00-14,00
29.08.2023- până la ora 12,00
Rezultate selecţie dosare 30.08.2023 13,00
Contestaţii la selecţia dosarelor 30.08.2023 13,00- 14,00
Rezultate contestaţii la selecţia dosarelor 31.08.2023 12,00
Proba scrisă 05.09.2023 10,00
Rezultate proba scrisă 05.09.2023 13,00
Contestaţii la proba scrisă 05.09.2023 13,00 – 14,00
Rezultate contestaţii proba scrisă 05.09.2023 15,30
Interviu 06.09.2023 10,00
Rezultate probă interviu 06.09.2023 13,00
Contestaţii probă interviu 06.09.2023 13,00 -14,00
Rezultate contestaţii probă interviu 06.09.2023 15,30
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 06.09.2023 16,30

DIRECTOR, Secretar-şef,
Pr.Prof Avram Tudor Claudiu Tanasov Mihaela

Notă: Din toate legile enumerate în bibliografie, candidatul va parcurge doar articolele care fac referire la:
– învățământul preuniversitar
-atribuțiile/competențele administratorului patrimoniu.

Relații suplimentare la sediul unității–telefon/ fax 0240531133;
Persoana de contact: VĂSII MIHAELA–tel 0744677646.

DIRECTOR,
Pr. prof. AVRAM TUDOR CLAUDIU