ÎNGRIJITOR


ȘCOALA gIMNAZIALĂ NR. 1 RĂCHIȚI
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNŢ

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Răchiți, cu sediul în localitatea Răchiți, judeţul Botoșani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:
STRUCTURA : GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CIȘMEA
DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşură activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuţiilor corespunzătoare postului de muncitor calificat întreţinere/fochist sunt:
– nivelul studiilor: şcoală profesională, medii sau postliceale;
– vechime în muncă: 5ani ;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele
documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului- cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,
după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA
SEDIUL INSTITUŢIEI:

Nr.
cri. Activităţi Date şi ora
1. Publicarea anunţului la sediul instituției 11. 09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Răchiți, cu sediul în localitatea Răchiți, județul Botoșani 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până pe 22.09. 2023, între orele 9,00-12,00)
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22 septembrie 2023
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 22 septembrie 2023
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 22 septembrie 2023
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22 septembrie 2023
7. Susţinerea probei scrise 29 septembrie 2023
ora 9,00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 2 octombrie 2023
ora 10,00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 3 octombrie 2023
ora 9,00-11,00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 3 octombrie 2023
Ora 15,00
11. Susţinerea probei practice 4 octombrie 2023
ora 9,00
12. Afişarea rezultatului probei practice 6 octombrie 2023
ora 9,00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 9 octombrie 2023
ora 9,00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10 octombrie 2023
ora 9,00
15. Susţinerea interviului 10 octombrie 2023
ora 12,00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11 octombrie 2023
ora 12,00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12 octombrie 2023
ora 9,00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13 octombrie 2023
ora 9,00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 16 octombrie 2023
ora 9,00

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant
îngrijitor
a) Legea nr. 319/2006 a securităţii si sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: cap. IV-Obligaţiile lucrătorilor; cap. V-Supravegherea sănătăţii; cap. Vl-Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor; cap. VII-Grupuri sensibile la riscuri.
b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr. 633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I-Dispoziţii generale; cap. Il-Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
c) Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022: TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ.
d) Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii-Drepturile şi obligaţiile salariatului; încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
e) Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea,instruirea, odihna şi recrutarea copiilor şi tinerilor.
f) Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28, 29, 30.

TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant
îngrijitor
-obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire;
Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
Norme de instalaţii sanitare.
Clasificarea instalaţiilor sanitare.
Materiale pentru instalaţii sanitare/ (descriere şi utilizare).
Atribuţiile prevăzute în fişa postului.
Obligaţiile salariaţilor conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Obligaţiile salariaţilor conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Informaţii suplimentare se pot obţine la la adresa de e-mail:scoalarachiti@vahoo.ro şi pe website: https://scoalarachiti.ro: Tel: 0231544225
Persoane de contact:
Director: Prof. Pușcașu-Gavrilă Simona
Tel: 0752305735
Secretar: Agache Cristina Elena
Tel: 0741981809