Ingrijitor


Școala gimnazială nr.24 ion jalea
Expiră in 2023-09-30


Anunt


Școala Gimnazială Nr.24 ”Ion Jalea”, cu sediul în Constanța, strada Griviței, nr. 70, jud. CONSTANȚA, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR
NUMĂRUL POSTURILOR: 1
NIVELUL POSTULUI: 1 post de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Bibliografie/tematica de concurs:
1. Legea Nr.319/2006 a Securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare – Capitolul IV – Obligațiile Lucrătorilor.
2. Legea 53/2003 Codul Muncii – actualizată cu modificările și completările ulterioare – Răspunderea disciplinară (Art. 247 – Art.252).
3. Curățenia și dezinfecția.
Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
• Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
• Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
• Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
• Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
• Certificat de cazier judiciar sau, după caz extrasul după cazierul judiciar;
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
• Certificatul de integrare comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
• Curriculum Vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul Școlii Gimnaziale Nr.24 ”Ion Jalea” Constanța, compartimentul secretariat, tel. 0341405844, email: scoala_ionjalea@yahoo.com.

Termenul de depunere a dosarelor: 25 – 30.09.2023, între orele 10.00 – 12.00, la secretariatul instituției școlare.

Mențiune: toate documentele prezentate în copie vor fi însoțite de documentele originale pentru conformitate.
NOTĂ
• Adeverința care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea;
• Dosarele incomplete, nu se primesc.