Îngrijitor


Liceul teoretic „ion gh. roșca” osica de sus
Anuntul a expirat


Anunt


LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS

organizează concurs/examen în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post de execuție vacant de îngrijitor (personal contractual)

Concursul/examenul va avea loc la sediul Liceului Teoretic „Ion Gh. Roșca” din Osica de Sus, Str. Vladu Nica, Nr. 2 și va consta în susținerea unei probe scrise și a unei probe practice, după cum urmează:
– 28 septembrie 2023, ora 10,00 – proba scrisă, constând în testarea abilităților și aptitudinilor teoretice;
– 4 octombrie 2023, ora 10,00 – proba practică, constând în testarea abilităților și aptitudinilor practice.

Condiții de ocupare a postului:

Condițiile generale:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Condiții specifice:
• Ciclul inferior al liceului (10 clase);
• Vechime în muncă: cel puțin un an.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Liceului Teoretic „Ion Gh. Roșca” din Osica de Sus, str. Vladu Nica nr. 2 (în perioada 18 septembrie 2023 – 22 septembrie 2023, între orele 9,00-15,00), și vor fi însoțite de următoarele acte:
a) formular de înscriere la concurs (pus la dispoziție de secretariatul unității)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale; în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul anterior datei de susţinere a probei scrise);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Calendarul concursului:
• 18-22 septembrie 2023, ora 15.00 – depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
• 25 septembrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 26 septembrie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 27 septembrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
• 28 septembrie 2023, ora 10,00 – proba scrisă;
• 29 septembrie 2023 – notarea probei scrise și publicarea rezultatelor;
• 2 octombie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la proba scrisă;
• 3 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor probei practice, după soluționarea contestațiilor;
• 4 octombrie 2023, ora 10,00 – proba practică;
• 5 octombrie 2023 – notarea probei practice și publicarea rezultatelor;
• 6 octombrie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la proba practică;
• 9 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
• 10 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor finale ale concursului.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0766785986; persoană de contact: secretar Mitran Maria, e-mail de corespondență liceul.osicadesus@isjolt.ro .

BIBLIOGRAFIA
pentru postul vacant de îngrijitor

• Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare art. 12, 16, 31, 39, 50, 51, 52, 55, 60, 75, 81;
• Ordin M.E.nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare art.48,49,51,53,81, 82;
• Legea 132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.
• Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea muncii cu modificările și completările ulterioare – cap. IV;
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, cap. II secțiunea 1 și secțiunea 6;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare-cap. II;
• Metodologia privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos aprobată prin ORDINUL nr. 2.508/4.493/2023 (MS +ME) – Anexa nr. 8 la Metodologie – punctul 6;