Îngrijitor (4 posturi) și infirmier (1 post)


Caminul Pentru Persoane Vârstnice Voluntari
Anuntul a expirat


Anunt


Căminul Pentru Persoane Vârstnice Voluntari cu sediul în localitatea Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, judeţul Ilfov, in conformitate cu prevederile art. 18 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, scoaterea la concurs conform prevederilor legale în vigoare, a următoarelor posturi contractuale vacante:

Concursul se va desfăşura la sediul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Voluntari din Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, judeţul Ilfov (intrarea se face din Bulevardul Vrancei nr. 74), astfel:

 ÎNGRIJITOR: 4 posturi – funcții contractuale vacante de execuție, perioadă nedeterminată, program de lucru 8 ore;
 INFIRMIER: 1 post – funcție contractuală vacantă de execuție perioadă nedeterminată, program de lucru 8 ore;

– Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs

• 20 Septembrie 2023, ora 16:00;

– Selectia dosarelor candidaților

• 21 Septembrie 2023, ora 16:00;

– Proba scrisă

• în data de 25 Septembrie 2023, ora 10:00;

– Proba interviu

• în data de 27 Septembrie 2023, ora 10:00;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt:

Pentru postul de ÎNGRIJITOR în cadrul Compartimentului Asistență și Îngrijire
– studii ( obligatoriu): Studii Generale,
– vechime în specialitate: nu este cazul

Pentru postul de INFIRMIER în cadrul Compartimentului Asistență și Îngrijire
– studii (obligatoriu): Studii Medii, curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii cu aprobarea Ministerului Sănătații.
– vechime în specialitate: nu este cazul

Condiţii generale necesare privind ocuparea posturilor vacante (posturi contractuale):

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa la anunțul concursului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau pot fi transmise de candidaţi prin poşta electronică înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Căminul Pt. Persoane Vârstnice Voluntari, localitatea Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, precum și pe pagina proprie de internet www.caminprimariavoluntari.ro – sectiunea Cariere, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului stabilit pentru selecția dosarelor;
Notarea probei scrise, probei practice şi a probei interviu, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare ,la sediul Căminul Pt. Persoane Vârstnice Voluntari, localitatea Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, precum și pe pagina proprie de internet www.caminprimariavoluntari.ro – sectiunea Cariere, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediu imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează, la sediul Căminul Pt. Persoane Vârstnice Voluntari, localitatea Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, precum și pe pagina proprie de internet www.caminprimariavoluntari.ro – sectiunea Cariere, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

BIBLIOGRAFIE la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ÎNGRIJITOR

1. Ordinul Ministrului Sănătății – Nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordinul Ministrului Sănătății – Nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatare si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 132/2010 privind colectarea selective a deseurilor in institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 53/2003 – Codul Muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul Ministrului Sănătății – Nr. 11011/30.09.2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

TEMATICA la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ÎNGRIJITOR

1. Depozitarea produselor si a ustensilelor folosite pentru ingrijirea spatiilor interioare (dormitoare, cabinet medicale, grupuri sanitare, etc.);
2. Igienizarea dormitoarelor si a spatiilor anexe (curatare, dezinfectie);
3. Curatarea si dezinfectia urinarelor, plostilor, scuipatoarelor, tavitelor renale, etc
4. Colectarea si ambalarea deseurilor pe categorii;
5. Depozitarea temporara a deseurilor.

BIBLIOGRAFIE la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de INFIRMIER

1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
2. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, actualizata, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

TEMATICA la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de INFIRMIER

1. Definirea următorilor termeni : curățarea, dezinfecăția, sterilizarea, produse bioacide, substante active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecție de nivel inalt, mediu și scazut, sterilizare chimica;
2. Reguli generale în aplicarea programului de curățare;
3. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale;
4. Norme tehnice privind serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale
5. Modalități de prevenire și control al riscului pentru accidente cu expunere la sânge și a altor tipuri de expunere profesionala
6. Igiena și confortul pacientului ;

Reprezentant legal,
Director,
Ec. Mihai CUCOȘ