Îngrijitor


Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei”
Anuntul a expirat


Anunt


Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei” cu sediul în: localitatea Prejmer, str. Braşovului, nr.160 A, jud. Brașov, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, după cum urmează.

Denumirea postului: Ingrijitor
Numărul posturilor: 1 post vacant
Nivelul postului: Funcţie de execuţie
Compartiment: Administrativ/Personal nedidactic
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore săptămână
Perioada: Nedeterminată

1. Condiţii generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute de art. 15, H.G. 1336/28.10.2022

a. Are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiului Economic European (SEE) şi domiciliul în România;
b. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
c. Are capacitatea de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e. Îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umaniţăţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu ori contra înfăptuirea justiţiei, infracţiuni savârşite cu intenţie acre ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
g. Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.
h) Nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la rt. 35 alin (1), lit. h.

2. Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de paznic

– Studii medii;
– Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu e cazul;
– Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
– Abilităţi pentru munca în echipă;
– Disponibilitate pentru program flexibil;
– Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;
– Disponibilitate pentru munca în două schimburi;
– Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat;
– Răspunde de inventarul încredinţat;
– Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;
– Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
– Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
– Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.

3. Documente necesare pentru întocmirea dosarul de înscriere la concurs :

• Cerere de înscriere/formular înscriere – conform modelululi prevăzut la anexa nr.2;
• Carte de identitate, certificat de naştere, care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
• Copii documente care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat
• Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului ; extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011;
• Curriculum vitae, model comun european;
• Certificat cazier judiciar;
• Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate – apt pentru postul vizat;
• Aviz psihologic
• Certificat de integritate comportamentală

4 Bibliografia şi tematica concursului de ocupare a postului de îngrijitor:

 Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual
– Cap. II – norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare
 Legea 53/2003 – Codul muncii – cu completările şi modificările ulterioare
– Titlul V – sănătatea şi securitatea în muncă
– Titlul XI – cap. II – răspunderea disciplinară
– Titlul XI – cap.III – răspunderea patrimonială
 Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
– Cap. IV- obligaţiile lucrătorilor
– Cap.VI – comunicarera, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor

Calendarul de desfăşurare a concursului ce va fi organizat la sediul instituţiei:
Nr.crt. Activităţi Data şi ora
1. Publicarea anunţului 08.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs 11.09.2023 – 22.09.2023 – ora 16,00
3. Selecţia dosarelor de către membri comisiei de concurs 25.09.2023 – ora 09,00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023 – ora 10,00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.09.2023 – ora 12,00-13,00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.09.2023 – ora 15,00
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023 – ora 9,00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.02.2023 – ora 14,00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise 29.09.2023 – ora 15,00-16,00
10. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 29.09.2023 – ora 17,00
11. Susţinerea interviului 02.10.2023 – ora 9,00
12. Comunicarea rezultatelor finale, după susţinerea interviului 02.10.2023 – ora 13,00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei” Prejmer, telefon 0268/362480.