Îngrijitor


Gradinita CU PROGRAM PRELUNGIT fLOARE de colt
Anuntul a expirat


Anunt


Îngrijitor 0,5 post
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: medii – generale 8 clase
2. Perfecționări (specializări): Certificat absolvire curs igienă valabil/ dovada înscrierii la cursul de igienă;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
a) abilităţi de lucru în echipă;
b) abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
c) disponibilitate pentru program flexibil, între orele 06.00-18.00 şi în zilele de sâmbătă şi duminică, dacă este cazul;
d) cunoştinţe de efectuare curăţenie, de utilizare a substanţelor de curăţenie şi a ustensilelor şi aparatelor de lucru.
6. Vechime – nu necesită.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): din data de 14 septembrie 2023, între orele 10.00.-14.00, până la data de 27 septembrie 2023, ora 14.00 la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 28 septembrie 2023, ora 10,00 la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 9 octombrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 9 octombrie 2023, ora 12.00,
– proba interviu în data de 10 octombrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10 octombrie 2023, ora 12.00
– afişarea rezultatelor finale: 10 octombrie 2023, ora 16.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii în data de: 28 septembrie 2023, ora 13.00-14.00 pentru selecția dosarelor, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 28 septembrie 2023, ora 15.00 la sediul instituţiei;
– se pot depune contestaţii la proba scrisă în data de: 9 octombrie 2023, ora 13.00-14.00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 9 octombrie 2023, ora 15.00 la sediul instituţiei;
– se pot depune contestaţii la proba de interviu în data de: 10 octombrie 2023, ora 13.00-14.00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 10 octombrie 2023, ora 15.00 la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor finale în data de 10 octombrie 2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.

Dosarele de concurs se depun la adresa din strada Horia, nr. 25-27, loc. Brad, jud. Hunedoara compartimentul resurse umane, tel. 0254612622, persoana de contact Marcu Daniela, email: gradinitafloaredecolt@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): până la 27 septembrie 2023, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Bibliografie şi tematică:
1. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;
• Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
• Capitolul V – Supravegherea sănătăţii;
• Capitolul VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
• Capitolul VII- Grupuri sensibile la riscuri;
2. Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
• Capitolul I – Dispoziţii generale;
• Capitolul II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
3. Legea nr. 53/2003 actualizată – (Codul muncii – art. 39 (1) drepturile şi obligaţiile salariatului), Încetarea contractului individual de muncă (art. 55 şi 56 Codul Muncii), Răspunderea disciplinară (art. 247 – art. 252 Codul Muncii);
4. Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Titlul IV – Personalul unităţilor de învăţământ, Capitolul I, III, IV și V;
5. Ordinul MS nr. 1.456 din 25 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, nr. 787 din 28 august 2020, privind aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu modificărilor și completărilor aduse de Ordinul nr. 1.885 din 16 septembrie 2021.
Tematica:
• Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ:
– Igienizarea mobilierului și a sălilor;
– Normele de igienă privind înlocuirea și transportul rufelor murdare;
– Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;
– Transportul gunoiului și al reziduurilor alimentare.
• Particularități privind activitatea desfășurată în cadrul unității de învățământ preșcolar:
– Sarcinile și atribuțiile îngrijitoarei din grădiniță;
– Tehnica efectuării igienei preșcolarului;
• Noțiuni de prim-ajutor;
• Obligaţii ce revin personalului privind cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I..

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) Certificat absolvire curs igienă valabil/ dovada înscrierii la cursul de igienă;
f) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
j) curriculum vitae, model comun european.