Îngrijitor


Liceul Teoretic Alexandru Rosetti Vidra
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Teoretic „ Alexandru Rosetti ” , cu sediul în localitatea Vidra, Str. Gării, Nr. 65, judeţul Ilfov, în temeiul Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante:
– 2 posturi îngrijitor pentru grupele cu program prelungit din cadrul Grădiniţei nr.1 Vidra, unitate arondată Liceului Teoretic Alexandru Rosetti

1. Nivelul postului*: execuție;
2. Denumirea postului: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată;
3. Scopul principal al postului: îngrijire și curățenie;
4. Numărul de posturi: 1 ;
Durata timpului de lucru: durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamană.

I. PRINCIPALELE CERINŢE SPECIFICE POSTULUI SUNT:
• studii : generale sau medii;
• vechime în muncă: nu necesită vechime;
• abilități de comunicare;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniți);
• capacitate deplină de exercițiu;
• abilități de lucru în echipă;
• disponibilitate la program flexibil;
• răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat;
• răspunde de inventarul încredințat;
• știe să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie;
• efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului;
• efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru;
• cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;
• cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI.

II. CONDIŢIILE NECESARE OCUPĂRII UNUI POST DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANT :

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
• h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

III. DOCUMENTE NECESARE DOSARULUI DE CONCURS

Art. 34. — În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant.
Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
• a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
• b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
• c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
• d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
• f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
• g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
• h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
• i) curriculum vitae, model comun european.
(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului la sediul Liceului Teoretic Alexandru Rosetti Vidra , din Str.Gării, Nr.65, Judeţul Ilfov, Compartimentul Secretariat.
Data limită depunere dosare: 22.09.2023, ora 15:00.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului Teoretic Alexandru Rosetti Vidra, astfel:
– Proba practică în data de 02.10.2023, ora 12.00,
– Proba interviu în data de 03.10.2023, ora 09.00
Selecţia dosarelor se face în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatul se afişează de către secretarul comisiei de concurs, la sediul autorităţii/instituţiei publice în termen de o zi lucrătoare.
Notarea probei practice şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ’’ADMIS’’ sau ’’RESPINS’’ în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Contestaţiile pot fi depuse la sediul Liceului Teoretic Alexandru Rosetti Vidra, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afisării rezultatului probei practice şi a interviului.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teoretic Alexandru Rosetti Vidra, persoană de contact: Mihai Georgeta, telefon: 0213612261 , E-mail: vidra.al.rosetti@gmail.com.

IV. TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII ACESTORA
Concursul este în data de: 02.10.2023 ora 12:00 – proba practică, proba de interviu 03.10.2023 ora 09.00 , la sediul Liceului Teoretic Alexandru Rosetti Vidra, Str.Gării, Nr.65, Judeţul Ilfov.

CALENDARUL CONCURSULUI
1. Publicarea anunțului: 11.09.2023
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la sediul Liceului Teoretic Alexandru Rosetti Vidra, judeţul Ilfov 11.09.2023 – 22.09.2023, între orele 09.00-15.00
3. Selecția dosarelor de înscriere: 25.09.2023, ora 12.00
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 25.09.2023, ora 13.00
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor:25.09.2023 între orele 13.00-15.00
6. Afișarea rezultatelor 25.09.2023, ora 16.00
7. Sustinerea probei practice: 02.10.2023, ora 12.00
8. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice: 02.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatelor probei practice: 02.10.2023, între orele 15.00 -16.00
10. Afișarea rezultatelor contestatiilor probei practice: 03.10.2023, ora 08.00.
11. Susținerea interviului : 03.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului: 03.10.2023, ora 12.00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatelor interviului 03.10.2023, între orele 12.00-13.00
14. Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 03.10.2023, ora 15.00.

TEMATICA CONCURS
1. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ;
2. Noțiuni fundamentale de igienă;
3. Securitate și sănătate în muncă și PSI;
4. Drepturi și responsabilități ale personalului nedidactic.