INGRIJITOR


Școala Gimnazială Nr. 2 Pecica
Anuntul a expirat


Anunt


SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PECICA, cu sediul în Pecica, Str. 2 Nr. 176 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a următorului post rezervat:
1.ÎNGRIJITOR – 0,5 normă pe perioadă determinată
Concursul va avea loc pe data de:
a) 25.09.2023 ora 10:00 – proba scrisă
b) 25.09.2023 ora 12:00 – proba practică
c) 25.09.2023 ora 14:00 – interviu
DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 20. 09. 2023, ora 13:00 la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente :
• opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae;
• cetăţean român, cu domiciliul în România;
• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
• fisa medicală;
• cazier judiciar.
Postul: INGRIJITOR
Compartimentul: Personal nedidactic

1.Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
– studii 8 clase;
2.Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: nu necesită.
3.Dificultatea operaţiunilor specifice postului: medie.
a)Scopul general al postului:
– Asigură întreținerea și curățenia în cadrul unităţii.
b)Obiectivele postului:
-Asigurarea unei continuități în desfășurarea activității.
c)Responsabilitatea postului:
-Asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei, materialelor și amijloacelor din dotare;
-Abilități de relationare-comunicare cu întreg personalul unitătii de învătământ;
-Abilităti pentru munca în echipă;
-Disponibilitate pentru program flexibil;
-Răspunde de starea de curătenie si igienă în sectorul repartizat;
-Cunoștinte de legislatie specifice locului de muncă;
-Cunoștinte în domeniul sănătătii securitătii în muncă.
BIBLIOGRAFIE :
1. Legea nr. 319 din 14.06.2006 a securitätii sänätätii în muncä (publicatä în M.O. nr. 646/26.07.2006) – Cap. 4. Obligatiile lucrätorilor – art. 22 si 23 si
Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;
2.Legea 307/2006 privind apärarea împotriva incendiilor, cu modificärile completärile ulterioare
3.Ordinul 1225/5031 din 24.12.2003 privind însu$rea notiunilor de igiena
4.Normele generale privind protectia muncii si PSI.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției Școala Gimnazială Nr.2 Pecica str. 2 nr. 176 sau la numarul de telefon 0257/468.088 .