ÎNGRIJITOR


Serviciul de Ambulanță Județean Neamț
Anuntul a expirat


Anunt


Serviciul de Ambulanță Județean Neamț cu sediul în Piatra Neamț, Str. Dimitrie Leonida, Nr. 151, organizează în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății — Directia Personal și Structuri Salariale nr. DPSS 4148 / 03.07.2023 , prin care este comunicat faptul ca a fost aprobat Memorandumul cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor in vederea ocuparii posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii si din cadrul aparatului de lucru al acestuia , H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022, concurs pentru ocuparea următorului post vacant perioada nedeterminată:
– DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR
– NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
– NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
– COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: SERVICIUL APROVIZIONARE- ADMINISTRATIV
– DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
– PERIOADA: nedeterminată

Condiții specifice conform O.M.S. nr. 1470 / 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, necesare în vederea participării la concurs și ocupării funcției contractuale sunt:
– studii generale;
– nu se solicită vechime;

Pentru înscrierea la concurs , candidaţii vor depune un dosar care va conține următoarele documente, în conformitate cu prevederile art. 35 din HG 1336/2022, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamț:
a) formular de înscriere la concurs, se poate descărca de pe link-ul următor https://ambulantaneamt.ro/concursuri/;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamț ;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, dacă este cazul (modelul orientativ al adeverinței menționate se poate descărca de pe link-ul următor https://ambulantaneamt.ro/concursuri/);
f) certificat de cazier judiciar, sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 118/ 2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexual, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații înscriși;
i) curriculum vitae, model comun european.
Taxa de participare la concurs este de 50 de lei/participant. Candidații depun această sumă la casieria unității, după verificarea documentelor depuse la dosarul la înscriere.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor (Data/termen – Operațiunea):
– 11.09.2023 – 22.09.2023, ora 15 00- Perioada de înscriere a candidaților;
– 26.09.2023, ora 12 00- Selecția dosarelor de înscriere;
– 26.09.2023, ora 16 00- Afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
– 27.09.2023, ora 16 00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
– 28.09.2023, ora 16 00 – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor;
– 02.10.2023, ora 12 00- Desfășurarea probei scrise;
– 02.10.2023, ora 16 00 – Afișarea rezultatelor la proba scrisă;
– 03.10.2023, ora 16 00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă;
– 04.10.2023, ora 16 00 – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă;
– 09.10.2023, ora 10 00 – Susținerea probei interviu;
– 09.10.2023, ora 16 00 – Afișarea rezultatelor probei interviu;
– 10.10.2023, ora 16 00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba interviu;
– 11.10.2023, ora 16 00 – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba interviu;
– 11.10.2023, ora 16 00 – Afișarea rezultatelor concursului.
Calendarul aprobat este estimativ și poate suferi modificări în funcție de numărul candidaților înscriși la concurs.

Dosarele de concurs se depun personal de luni pana vineri între orele 8 00-10 00 și 13 00-15 00 la biroul RUNOS al unității din Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida nr.151, până la data de 22.09.2023, ora 15 00.