ÎNGRIJITOR


Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț
Anuntul a expirat


Anunt


Anexa CA din 31.08.2023 Nr. 2360 din 31.08.2023

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE
ÎNGRIJITOR – 1 post, pe PERIOADĂ DETERMINATĂ

Având în vedere:
• Art. 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
• Art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA” PIATRA – NEAMȚ organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ÎNGRIJITOR – 1 post, pe PERIOADĂ DETERMINATĂ conform calendarului afișat.

I. CONDIȚII NECESARE
• Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

• Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului vacant de ÎNGRIJITOR – 1 post, pe PERIOADĂ DETERMINATĂ:

a) Nivelul studiilor: STUDII GENERALE/MEDII (Liceu / Școală Profesională);
b) Disponibilitate la timp de lucru flexibil și prelungit;
c) Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;
d) Cunoștințe în domeniul SSM și PSI;
e) Vechime necesară ocupării postului: minim 3 ani. Constituie avantaj vechimea în domeniul îngrijitor școală.

II. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la H.G. 1336/2022;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);
5. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
6. Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
7. Cazier judiciar;
8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. 1336/2022);
9. Curriculum vitae, model comun european;
10. Aviz psihologic „Atest” Iași (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 8, etaj 2, camera 14, Iași);
11. Avizul cultului ortodox (recomandare/caracterizare preot paroh/duhovnic);
12. Binecuvântare MMB (Se obține de unitatea școlară după evaluarea dosarelor).

III. TEMATICA DE CONCURS
Tematica de concurs cuprinde:
• Noțiuni fundamentale de igienă;
• Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ;
• Metode de dezinfecție;
• Securitatea și sănătatea în mincă.

IV. BIBLIOGRAFIE
1. LEGEA nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, cu normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 (cap. IV, V, VI, VII);
2. LEGEA nr. 477/2004 – Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
3. OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
4. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
5. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183/04.07.2022:
– titlul IV – Personalul unităților de învățământ;
6. OMS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.

V. PROCEDURA DE SELECȚIE
Probe de concurs:
a) Selecția dosarelor;
b) Proba scrisă;
c) Proba practică;
d) Proba Interviu.

Conținutul și evaluarea probelor:

Nr.
Crt. Denumire probă/
timp de lucru Criterii de evaluare Punctaj
1. Selecție dosare Dosare complete Admis/Respins
2. Probă scrisă Subiectele vor fi din bibliografia menționată mai sus 100 puncte
(10 puncte din oficiu)
3. Proba practică 40 minute Sarcină de lucru –
Abilități și cunoștințe impuse de funcție 100 puncte
(10 puncte din oficiu)
4. Proba Interviu 15 minute Capacitate de analiză și sinteză;
Motivația candidatului;
Comportament în situații de criză;
Lucrul în echipă;
Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
Loialitate, confidențialitate, ținută, limbaj și comportament adecvat. 100 puncte
(10 puncte din oficiu)

VI. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ȘI DISPOZIȚII FINALE
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 4;
• Informațiile suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, la secretariatul Liceului Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț, la telefon 0233/212672, 0786/796102, precum și de pe site-ul liceului, www.liceulteologic-piatraneamt.ro.

Graficul de desfășurare a concursului:

Etapa de concurs Data/perioada
Publicarea anunțului 01.09.2023
Înscrierea candidaților Termenul limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs: 21.09.2023 ora 14.00
Evaluarea dosarelor 22.09.2023
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 22.09.2023 ora 10.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 22.09.2023 orele 11.00 – 13.00
Afișarea soluționării contestațiilor 22.09.2023 ora 16.00
Proba scrisă 25.09.2023 orele 9.00 – 11.00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 25.09.2023 ora 13.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 25.09.2023 orele 13.00 – 14.00
Afișarea soluționării contestațiilor 25.09.2023 ora 16.00
Proba practică 26.09.2023 ora 09.00
Afișarea rezultatelor la proba practică 26.09.2023 ora 13.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice 26.09.2023 orele 13.00 – 14.00
Afișarea soluționării contestațiilor 26.09.2023 ora 16.00
Proba interviu 27.09.2023 ora 9.00
Afișarea rezultatelor finale 27.08.2023 ora 14.00

• Se prezintă la proba scrisă doar candidații admiși la selecția dosarelor.
• Se prezintă la proba practică numai candidații admiși la proba scrisă. Proba interviu nu poate fi contestată.
• Nota de promovare a examenului scris – minim 5.
• Nota finală de promovare a examenului (scris, proba practică și proba interviu) – minim 7.

DIRECTOR,
Prof. pr. Bogdan Constantin