ÎNGRIJITOR – 2 NORME PERIOADĂ NEDETEMINATĂ


LICEUL TEORETIC GEORGE EMIL PALADE CONSTANȚA
Expiră in 2023-09-29


Anunt


ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ÎNGRIJITOR – 2 NORME PERIOADĂ NEDETEMINATĂ

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” organizează concurs pentru ocuparea unui post de ÎNGRIJITOR I – G, 2 norme, pe perioadă nedeterminată.
Relații la sediul instituției din str. Nicolae iorga, nr.87, Constanța, tel. 0241662698

1. DOSARUL DE CONCURS

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c )copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European

2. CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor sunt stabilite pe baza fișei postului, după cum urmează:

• condiții de studii: generale;
• vechime de minim 2 ani;
• absolvirea cursului de igienă

Comportamentul și conduita:

• Să aibă un comportament și o conduită adecvate unei instituții de învățământ atât față de copii, cât și față de colegi;

Cerințe psihologice;

• Asumarea responsabilității;
• Rezistența la sarcini repetitive;
• Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
• Echilibru emoțional.

3. CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS

1. Depunerea dosarelor la sediul unității: 18.09.2023 – 29.09.2023, în intervalul orar 9.00-15.00
2. Selecția dosarelor: 29.09.2023
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 29.09.2023– ora 16.00
4. Proba practică: 02.10.2023 – ora 09.00
5. Afișare rezultate proba practică: 02.10.2023 – ora 11.00
6. Interviu: 02.10.2023 – ora 14.00
7. Afișarea rezultatelor finale: 02.10.2023 – ora 15.00
8. Depunere contestații – 02.10.2023 – ora 15.00 – 16.00
9. Afișare rezultate finale – 02.10.2023 – ora 17.00
Notă:

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

Concursul va avea loc la sediul LICEULUI TEORETIC ”GEORGE EMIL PALADE” CONSTANȚA, conform graficului de mai sus.

Relații suplimentare la secretariatul unității, tel. 0241662698.