îngrijitor 1


Gradinița cu program prelungit dumbrava minunata pitești
Expiră in 2023-10-13


Anunt


Îngrijitor I – 1 post

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” cu sediul în Pitești, Str. General Cristescu, nr.2 bis organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederilH.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023.

CONDIȚII DE PARTICIPARE :
I.Condiții generale de înscriere și participare la concurs:
a)Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
b)Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c)Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)Capacitatea deplină de exerciţiu;
e)Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)Îndeplinirea condiţiilor de studii şi după caz de vechime sau alte condiţii specifie
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului, ori contra autorităţii, de serviciu sau în serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiții specifice pentru ocupare postului vacant contractual pe perioadă nedeterminată de îngrijitor I (sala de mese):
nivelul studiilor – generale sau medii;
vechime în muncă necesară ocupării postului: 1an;
disponibilitate pentru munca în două schimburi;
disponibilitate pentru munca în echipă;
apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei.

III. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
OPIS 2 exemplare
a)Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
b)Curriculum – vitae;
c)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;
d)Copia certificatului de naştere;
e)Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul);
f)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiillor şi ale altor acte care să ateste
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
g)Copia Carnetului de muncă/raport salariat REVISAL, adeverinţe care atestă
vechimea în muncă;
h)Cazierul judiciar
i)Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
Notă: Actele prevăzute la literele c – g vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în mod clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune, la sediul unității Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Piteşti, Str. General Cristescu, nr.2 bis,
Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției Tel. 0248/222754, persoana de contact:
SOARE Victoria Nicoleta – Secretar.

Calendar concurs
Publicarea anunţului 15.09.2023
Depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor 09.10.2023 – 13.10.2023, orele 10.00-14.00
Evaluarea dosarelor 16.10.2023
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 17.10.2023, ora 13.00
Depunerea contestațiilor privind evaluarea dosarelor 17.10.2023, orele 13.00-15.00
Afisarea rezultatelor în urma contestatiilor privind selecţia dosarelor 18.10.2023, ora 13.00
Proba scrisă 19.10.2023, orele 10.00 – 12.00
Afişarea rezultatelor în urma probei scrise 19.10.2023, ora 14.30
Depunerea contestatiilor în urma afişării rezultatelor obţinute la proba scrisă 20.10.2023, orele 9.00-11.00
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor rezultatelor probei scrise 20.10.2023, ora 14.00
Interviul 23.10.2023, orele 9.00 – 11.00
Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului 23.10.2023, ora 14.00
Depunerea contestaţiilor în urma afişării rezultatelor obţinute la interviu 24.10.2023, orele 9.00 – 11.00
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor rezultatelor obţinute la interviu 25.10.2023, ora 12.00
Afişarea rezultatelor finale 25.10.2023, ora 14.00