Îngrijitoare școală și grădiniță


Școala Gimnazială „Prof. Ilie Popescu”, Şotânga, județul Dâmbovița
Expiră maine


Anunt


Școala Gimnazială „Prof. Ilie Popescu”, Şotânga cu sediul in: loc.Şotânga, str. C-tin Brâncoveanu,nr.269, jud.Dâmboviţa,organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual , în conformitate cu H.G. Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

I. INFORMAȚII POST
Denumirea postului-îngrijitoare școală și grădiniță,post contractual,temporar vacant-1 normă.
Nivelul postului: execuție
Structurile în cadrul cărora se află postul:
-Grădinița cu P.N. Teiș-0,5 normă
-Școala Gimnazială„Teiul Doamnei” Teiș-0,5 normă
Tipul activității:Păstrarea și întreținera curățeniei,a materialelor și a mijloacelor din dotare
Perioada: octombrie 2023-august 2024
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi
Contract individual de muncă: perioadă determinată
II. DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAȚILOR pentru întocmirea dosarului de concurs:
1.Cererea de înscriere la concurs adresată directorului unității de învățământ;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitatea de învățământ;
4.Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.Curriculum vitae.
*Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
**În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
***Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
III.LOCUL DE DEPUNERE A DOSARELOR ȘI DATELE DE CONTACT ALE SECRETARIATULUI ȘCOLII GIMNAZIALE„PROF.ILIE POPESCU”ȘOTÂNGA
• Dosarele de candidatură se vor depune la Școala Gimnazială„Prof.Ilie Popescu”Șotânga,cu sediul în comuna Șotânga,județul Dâmbovița ,Str.C-tin Brâncoveanu,Nr.269.
• Adresa de e-mail: sotanga@scolidb.ro / scoala1sotanga@yahoo.com
• Telefon : 0245229025
• Program secretariat: 8:00-16:00
IV.CONDIȚII GENERALE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI
Persoana recrutată:
a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
b) are capacitate de exercițiu deplină;
c) îndeplinește condițiile de studii ;
d) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul postului ,dovedite prin documente justificative(atestat/certificat/adeverință).
V. CONDIȚII SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI
1.Nivelul studiilor: studii medii(cel puțin 8 clase absolvite)
2.Abilități, calități și aptitudini necesare:
– Gândire analitică şi sintetică;
– Aptitudini de comunicare;
– Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
– Atenţie concentrată şi distributivă;
– Iniţiativă ;
– Spirit organizatoric;
– Echilibru emoţional;
– Plăcerea pentru lucrul cu copii;
– Sprijinirea procesului de îngrijire și educare a elevilor;
– Capacitate de a evalua şi a lua decizii;
– Capacitate de a lucra cu oamenii;
– Rezistenţă mare la stres și efort fizic moderat;
– Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare.
VI. BIBLIOGRAFIE
a) Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor; cap. V – Supravegherea sănătăţii; cap. VIComunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor; cap. VII – Grupuri sensibile la riscuri.
b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr. 633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I-Dispoziţii generale; cap. IIObligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
c) Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022: TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ.
d) Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii – Drepturile şi obligaţiile salariatului; Încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
e) Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recrutarea copiilor şi tinerilor.
VII. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
1.data publicării anunțului -14 septembrie 2023
2.data limită de depunere a dosarelor- 27 septembrie 2023
3.selectia dosarelor -28 septembrie 2023 -ora11.00
4.afișarea selecției dosarelor -28 septembrie 2023-ora 12:00
5.termen limita contestații selectia dosarelor- 28 septembrie 2023 ,ora 16:00
6.afișarea rezultatelor la contestații- 29 septembrie 2023,ora 15.00
7.proba scrisă -2 octombrie 2023-ora 09:00
8.afișarea rezultatelor la proba scrisă- 2 octombrie 2023-ora 13.00
9.termen limită contestații la proba scrisă -3 octombrie 2023-ora 13.00
10.afișarea rezultatelor la contestații proba scrisa- 3 octombrie 2023-ora 16.00
11.interviul- 4 octombrie 2023-ora 09.00
12.afișarea rezultatelor la proba de interviu 4 octombrie 2023-ora 16.00
13.termen limită contestații la proba de interviu 5 octombrie 2023-ora 16.00
14.afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 5 octombrie 2023,ora 16.00
15.afișarea REZULTATULUI FINAL- 5 octombrie 2023 ,ora16.30
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia/tematica conținutul dosarului de concurs,formularul de înscriere, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției https://www.scoalasotanga.coresi20.ro și la avizier.