iNGRIJITOARE CURATENIE


SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA
Anuntul a expirat


Anunt


A) Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de executie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, OUG 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare, precum și în baza Memorandumului cu tema aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante din subordinea Consiliului Local Azuga, prin adresa nr.120003/17.08.2023, după cum urmează:
3 posturi ingrijitoare curatenie/norma întreagă/durata nedeterminată/8/16 ore pe zi sau 12/24 ore pe zi/noapte
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: generale/ medii (diplomă de absolvire/ diplomă de bacalaureat);
2. Perfecționări (specializări): nu este cazul
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de lucru în echipă;
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul;
7. Vechime – fără vechime.
B.) In vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de anunțului, candidații depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs.
Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs (formularul se găseşte la comp. RUNOS);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea
de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, conform prevederilor art. 34, alin.5 din Legea 53/2003 cu modificările si completările ulterioare;
e) copia carnetului de muncă/extras REVISAL (după anul 2011), a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului. (Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.1336/2022) ;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar/ declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical (psihic), eliberat de medicul specialist psihiatru;
k) taxa de concurs este de 30 lei- se achită la casieria spitalului, iar chitanța se pune la dosarul candidatului.
Dosarele de concurs se depun în format fizic la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie din Azuga,strada Victoriei, nr.2, județul Prahova, compartimentul RUNOS, telefon: 0244322051, int.211, e-mail: spitalazuga@yahoo.com.
În cazul documentului prevazut la Punctul B), lit. f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevazute la Punctul B) lit. b), c), d), e) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit. g) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“, de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarul de candidatură se poate depune şi prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică a instituției publice spitalazuga@yahoo.com, până la ora şi data limită de depunere a acestuia în format fizic la sediul angajatorului, respectiv 22.09.2023, ora 15 .
Transmiterea documentelor prin poşta electronică a instituţiei publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat
rapid, poşta electronică a instituţiei publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute mai sus, la lit. b)-e) și g) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, respectiv data de 02.10.2023, ora 12.
Dacă un candidat nu poate depune personal cererea de înscriere va împuternici notarial un reprezentant. De asemenea actele care nu pot fi înaintate în original pentru verificare vor putea fi înlocuite cu acte în copie, autentificate notarial.
C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
D) Bibliografie :
1. Ordinul MS 1101/2016/30.09.2016-privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare al infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare – aparut in MO 791 din 7.10.2016
2. Ordinul nr. 1.761/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia – aparut in MO 882 din 14.09.2021
3. Ordinul MS 1226 din 3.12. 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale – publicat in MO 855 din 18.12.2012:
4. Ordinul 1025/07.12.2000 – pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, doar capitolele:
5. Manual “Programul national de pregatire a infirmierelor” – note de curs – 2012 = OAMGMAMR=
E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
Publicare anunț- 11.09.2023
Depunere dosare -11.09.2023-22.09.2023 (10 zile lucrătoare de la afişare inclusiv) până la ora 15,00, la sediul spitalului, comp. RUNOS.
1. Selecția dosarelor de înscriere
Afișare rezultate selecție dosare -25.09.2023
Depunere contestatii-26.09.2023
Afișare rezultate după soluționare contestații -27.09.2023
Probele se sustin în limba română
2. Proba scrisă în data de 02.10.2023, ora 12,00– constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unui test grilă, după caz.
Afișare rezultate-02.10.2023
Depunere contestații-03.10.2023
Afișare rezultate contestații si rezultat final probă-04.10.2023
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea urmatoarei probe – proba practică
3. Proba practică în data de 04.10.2023, ora 12,00
Afișare rezultate-04.10.2023
Depunere contestații-05.10.2023
Afișare rezultate contestații și rezultat final probă 06.10.2023
4. Interviu în data de 09.10.2023, ora 12,00
Afișare rezultate- 09.10.2023
Depunere contestații-10.10.2023
Afișare rezultate contestații și rezultat final probă-11.10.2023
Afișare rezultat final concurs- 11.10.2023
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.ortopedieazuga.ro, la rubrica Birou de presă/Comunicate.
Relaţii suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, între orele 9,00 – 15,00 la telefon 0244 / 322.051, int.211 – comp. RUNOS, la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga din Azuga, str. Victoriei, nr.2, jud.Prahova, comp. RUNOS și pe site-ul institutiei.