ÎNGRIJITOARE


GRĂDINIȚA CU PRPGRAM PRELUNGIT NR. 46 ORADEA
Anuntul a expirat


Anunt


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 ORADEA, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant INGRIJITOR I – M, perioadă determinată în data 28.09.2023
I. Condiții de participare la concurs:
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

A. Condiții generale:
– Cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European sau cetățenia Confederației Elvețiene;
– Cunoaște limba română, scris și vorbit;
– Vârsta minima reglementată de prevederile legale;
– Capacitatea de muncă în conformitate cu Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medical de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– Îndeplinește condițiile de studii, și după caz, alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals, ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
– Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
– Nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul Național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin. (1) lit. h)

B. Condiții specifice pentru ocuparea postului:
– Studii medii
– Curs de igienă – constituie avantaj

– Curs îngrijitor copii – constituie avantaj
– Adaptabilitate, flexibilitate și rezistență la stres
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 28 septembrie 2023, ora 9,00 la sediul instituției GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46 ORADEA, STR. FELDIOAREI, NR.17
Proba scrisă: data de 28.09.2023, ora 9,00 – la sediul instituției
Proba de interviu: data de 28.09.2023, ora 12,00 – la sediul instituției
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune: în perioada 20.09.2023, ora 9,00 – 26.09.2023, ora 12,00
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină: Documentele prevăzute la art.35 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:
1. Opis – 2 exemplare
2. Formular de înscriere la concurs adresat directorului GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 (anexa 2 din HG 1336/2022);
3. Copii după actele de identitate (carte de identitate, certificat de căsătorie – dacă este cazul) – copie și original;
4. Copii după actele de studii care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări – copii și original;
5. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
6. Acte doveditoare care atestă vechimea în muncă;
7. Cazier judiciar;
8. Curriculum vitae;
Probe stabilite pentru concurs:
A. Selectarea dosarelor depuse – 26 septembrie 2023
1. Afișare rezultate selecție dosare – 27 septembrie, ora 9,00
2. Perioada de contestații – 27 septembrie, orele 09,30 – 11,00
3. Rezultate în urma contestațiilor – 27 septembrie, ora 12,00
B. PROBA SCRISĂ – 28 septembrie, ora 9,00
1. Rezultate în urma probei scrise – 28 septembrie, ora 10,00
2. Perioada de contestații la proba scrisă – 28 septembrie, orele 10,00 – 10,30
3. Afișare rezultate contestații – 28 septembrie, ora 11,00
C. Interviul – 28 septembrie, ora 12,00
1. Rezultate interviu – 28 septembrie, ora 14,00
2. Contestații interviu – 28 septembrie, orele 14,10 – 14,30
3. Rezultate contestații – 28 septembrie, ora 15,00
D. Rezultate finale concurs – 29 septembrie, ora 09,00
REZULTATE FINALE CONCURS POST TEMPORAR VACANT ÎNGRIJITOR – 29.09.2023, ORA 09,00

Bibliografie pentru toate probele concursului:
1. Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023
2. Legea privind sănătatea și securitatea în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
3. Codul muncii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare
4. H.G. nr. 1336/2022 – Regulamentul – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
5. Ordinul 4183/2022 – R.O.F.U.I.P., cu modificările și completările ulterioare
6. Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar nr. 1199/2023.