Îngrijitoare


Școala Gimnazială „Alexandru Davila” Pitești
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială „Alexandru Davila” Pitești, cu sediul în Pitești, str. Făgăraș nr. 10, judeţul Argeș, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI : Îngrijitoare
NUMĂRUL POSTURILOR : 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI : funcție de execuție
DURATA TIMPULUI DE LUCRU : 8 ore /zi; 40 de ore /săptămână
PERIOADA : nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: medii/generale
• Domiciliul în Pitești;
• Vechimea în muncă: 3 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 12.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești, cu sediul în str. Făgăraș nr. 10, judeţul Argeș
13.09.2023 – 25.09.2023,
între orele 9.00 – 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 12.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 16.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.09.2023, între orele 8.00 – 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 28.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 28.09.2023, între orele 14.00 – 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 29.09.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului
29.09.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului
29.09.2023, între orele 14.00 – 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 29.09.2023, ora 17.00
________________________________________
BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării posturile vacante de îngrijitoare

• Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006 actualizată cu modificările și completările
ulterioare ( Cap IV – Obligațiile lucrătorilor)
• Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare-republicată
(răspunderea disciplinară , drepturile și obligațiile salariaților , drepturile și obligațiile angajatorului
• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de
viață al populației (Cap VI – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică)
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ( Cap 11 – Obligațiile privind apărarea
împotriva incendiilor)
• Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice , Capi 1 -Norme generale de conduită profesională a personalului contractul, art.7
• Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea ,
educarea, instruirea, odihna și recreerea copiiilor și tinerilor

TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării posturile vacante de îngrijitoare

• Noțiuni fundamentale de igiena
• Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ.
• Metode de dezinsecție și dezinfecție
• Securitate si sănătate în muncă si P.S.I.
• Atribuții specifice postului de îngrijitoare de curățenie
Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, telefon: 0248212541, persoană de contact: Cîrstea Georgiana, funcția administrator patrimoniu, având numărul de telefon 0787604581.