ÎNGRIJITOARE


Colegiul Naţional ,,Sfântul Sava”, București
Expiră azi


Anunt


Colegiul Naţional ,,Sfântul Sava”
str. G-ral Berthelot, nr. 23, sector 1, cod. 010164, Bucureşti, tel: 314.92.94; fax: 312.68.21;
C.U.I. 4433880
www.licsfsava.ro; e-mail: secretariatsfsava@gmail.com;

ANUNŢ
Concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor

Colegiul Național ,,Sfântul Sava ”, strada G-ral H.M. Berthelot nr.23, sectorul 1, București, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1 funcție contractuală vacantă, după cum urmează:
Denumirea postului vacant: ÎNGRIJITOARE, studii medii , pe perioadă nedeterminată. Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână. Concursul se va desfășura la sediul instituției din strada G-ral H.M.Berthelot nr.23, sectorul 1, București.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Colegiului Național ”Sfântul Sava” din București, str. G-ral H.M. Berthelot nr.23,sectorul 1, telefon 0213149294,021/3126821, de luni până vineri între orele 800-1400 , ultima zi vineri,29 septembrie 2023 între orele 8,00-12,00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.15 prevăzute de HG 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
a) nivelul studiilor: medii;
b) vechime în muncă – nu se cere;
c) disponibilitate la program flexibil de lucru
d) abilități de comunicare și relaționare cu elevii și personalul angajat.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs (tipizat);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Actele depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
În cazul în care candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS, POSTUL DE ÎNGRIJITOR:

 Ordinul Ministerului Educației nr.4183/04.07.2022 – privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: Titlul IV – personalul unităților de învățământ.
 Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă: CAP. IV Obligațiile lucrătorilor; CAP. V Supravegherea sănătății; CAP. VI Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor; CAP.VII Grupuri sensibile la riscuri.
 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: Cap.II Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7.
 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspundereadisciplinară art. 263-268, cu modificările şi completările ulterioare.
TEMATICA PENTRU CONCURS:
 Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ.
 Metode de dezinsecție și dezinfecție.
 Noțiuni fundamentale de igienă.
 Securitatea și sănătatea în muncă și PSI. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspundereadisciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, și/sau proba practică. Fiecare probă se notează cu maximum 100 de puncte. Sunt declarați admiși candidații care îndeplinesc condițiile de înscriere la concurs, a căror dosare au fost validate și au obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și proba practică, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau a probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
DATA ETAPA
15.09.2023 Publicarea anunțului
15.09.2023-29.09.2023 Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul colegiului între orele 800- 1400. Termenul limită de depunere a dosarelor, este 29 septembrie 2023, ora 1400.
29.09.2023 Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs
02.10.2023 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
02.10.2023 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor
02.10.2023 Afișarea rezultatelor finale în urma selecției dosarelor
03.10.2023, ora 800 Susținerea probei practice
03.10.2023, ora 1400 Afișarea rezultatelor probei practice
03.10.2023, ora 1400-1600 Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice
04.10.2023, ora 1000 Afișarea rezultatelor după contestație probei practice
04.10.2023, ora 1200 Susținerea interviului,
06.10.2023, ora 1000 Afișarea rezultatelor finale și numirea pe post

Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Colegiului Național ”Sfântul Sava” .
Relații suplimentare se obțin la secretariatul Colegiului Național ”Sfântul Sava” din București, str. G-ral H.M. Berthelot nr.23,sectorul 1, sau la telefon 0213149294,021/3126821 între orele 800-1500 sau pe e-mail: secretariatsfsava@gmail.com .
DIRECTOR,
PROF.STOICA ANA MIHAELA

Anexa Nr. 2
Formular de înscriere

Autoritatea sau instituţia publică: COLEGIUL NAȚIONAL ,,SFÂNTUL SAVA”
Funcţia solicitată: _____________________________________________________________
Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba practică, după caz: ________________
Numele şi prenumele candidatului: _______________________________________________
Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.):
Adresa: ______________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________________
Persoane de contact pentru recomandări:
Numele şi prenumele Instituţia Funcţia Numărul de telefon

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.
Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului.
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE)2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privindprotecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cucaracter personal declar următoarele:
|¯|Îmi exprim consimţământul / |¯|Nu îmi exprim consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personalnecesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei desoluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.
Îmi exprim consimţământul |¯|/Nu îmi exprim consimţământul |¯|ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.
Îmi exprim consimţământul |¯|/Nu îmi exprim consimţământul |¯|ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.
Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiunedisciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară …………………………… .
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data: Semnătura,