INGRIJITOARE


DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Îngrijitoare, nivel studii G – 1 post vacant
Condiții specifice:
 Nivel studii: studii generale;
 Vechime: fără vechime;
 durata timpului de muncă: normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,;
 durata contractului individual de muncă: perioadă nedeterminată;

Concursul va consta în 3 probe, astfel:
– selecţia dosarelor de înscriere – 02.10.2023;
– proba practică – 10.10.2023, ora 10:00;
– interviul – se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
Termenul în care se afișează rezultatele pentru selecția dosarelor de înscriere, proba practică și interviu este de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru fiecare probă de concurs.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Serviciului resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practica și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.
Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.
Proba practică se va desfășura la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, din str. Unirii, nr. 104 și interviul se va desfășura în sala de ședințe, etajul I, la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța din str. Unirii nr. 104, mun. Constanța, jud. Constanța.
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
În vederea participării la concurs, candidații vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 29.09.2023, inclusiv, ora 13:00, la sediul Direcției generale de asistență socială din str. Unirii, nr. 104, mun. Constanța, jud. Constanța, Biroul nr. 8 (Serviciul resurse umane) dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu următoarele:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european;
Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al Ministrului Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar, poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, extrasului de pe cazierul judiciar, anterior datei de susținere a probei practice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus de la lit. b) – e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Prin raportare la nevoile individuale, candidații cu dizabilități înscriși la concurs, pot înainta comisiei de concurs, până în ultima zi de depunere a dosarelor, o propunere privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi între orele 9:00 – 16:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00, la nr. de tel. 0341.180.112 la Biroul nr. 8 (Serviciul resurse umane).

Atribuții specifice pentru funcția contractuală de execuție vacantă de îngrijitoare, nivel studii G din cadrul Compartimentului igienă, Căminul pentru persoane vârstnice:
– Se deplasează și îndeplinește toate atribuțiile de îngrijitoare în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice, iar la nevoie și în alte unități de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța;
– Răspunde de efectuarea curățeniei și deservirea încăperilor date în primire, dependințe, instalații sanitare și exteriorul căminului;
– Are obligația de a ajuta beneficiarii (care solicită) la schimbarea lenjeriei de pat;
– Răspunde de folosirea cu grijă și simț gospodăresc a materialelor de întreținere și să realizeze cât mai multe economii la lumină, materiale și apă;
– Păstrează ordinea și curățenia în ținuta personală;
– Răspunde de curățenie pe culoar, cluburi, camere și WC, la oficiu și pe scări;
– Zilnic mătură palierele, spală mozaicul, depune resturile menajere colectate în pubele de plastic la oficii, această operațiune efectuându-se de două ori pe zi la orele 7 si 12 pentru a evita infecțiile. În camerele în care asistații nu-și pot asigura curățenia va intra zilnic de patru ori pentru aerisire și curățenie;
– O dată pe lună va efectua curățenia generală la camere prin scuturat, spălat parchet, spălat geamuri, spălat uși, asigurând ritmicitatea și un grafic de urmărit.
Detergenții și dezinfectantele le primește de la magazia de materiale și le va folosi zilnic cu simț de răspundere;
– E obligată să anunțe de urgență orice semnalare de insecte, șoareci sau stări de necurățenie pentru luarea măsurilor necesare de către conducerea instituției;
– Va semnala și înlătura orice risipă de energie electrică în camere sau oficii;
– Va anunța de urgență prin consemnarea în registrul special de la poartă ori de câte ori se constată o deficiență la instalațiile sanitare sau electrice din raza sa de acțiune;
– Este obligată să aibă o comportare demnă și respectuoasă față de beneficiari, nefiind permise discuțiile neprincipiale cu aceștia;
– Curățenia la camere se efectuează numai în prezența beneficiarului iar la curățenia generală lunară va solicita și infirmiera, în special în camerele cu imobilizați;
– Însușirea unui bun personal al beneficiarului atrage după sine desfacerea contractului de muncă și, în funcție de gravitatea faptei, deferirea instanțelor penale;
– La plecare va verifica ușile, holurile, aragazele să fie închise și birourile încuiate;
– Răspunde contravențional și suportă contravențiile date de organele de control pentru abaterile de la sarcinile de serviciu constatate la locul de muncă conform legislației în vigoare;
– Este obligatorie folosirea echipamentului de protecție și este interzisă înstrăinarea lui;
– Este interzisă șederea nejustificată în camerele asistaților;
– Este interzisă primirea de foloase necuvenite din partea asistaților sau a oricăror alte persoane, acesasta atrăgând după sine desfacerea contractului de muncă;
– Nu va dezvălui informații referitoare la situația personală a beneficiarilor (familială, economică, medicală).
Secretar comisie concurs,

Bibliografie propusă – Îngrijitoare, nivel studii G – 1 post vacant:
1. Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, cu modificarile și completarile ulterioare, Anexa 1 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, Modulul IV, Standard 6 – Igiena și controlul infecțiilor
2. Ghid – Norme de igienă pentru centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice
Tematica – Îngrijitoare, nivel studii G – 1 post vacant:
1. Reglementări privind Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;
2. Reglementări privind efectuarea curățeniei în camerele beneficiarilor, pe holuri, cluburi, grupuri sanitare, oficii și pe scări, reglementări privind schimbarea lenjeriei de pat.

DIRECTOR GENERAL,