Îngrijitoare (2 posturi)


GRĂDINIŢA NR. 229, București
Anuntul a expirat


Anunt


GRĂDINIŢA NR.229
Str. ALEEA DEALUL MACINULUI NR.5 – SECTOR 6 BUCUREŞTI
TEL/FAX: 021.4443400 / e-mail: gradinita229@yahoo.com
ANUNȚ CONCURS
Ocupare post contractual vacant ÎNGRIJITOARE
GRĂDINIȚA NR. 229, cu sediul în BUCUREȘTI, str.Aleea Dealul Macinului, nr.5, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante din compartimentul nedidactic – 2 posturi ÎNGRIJITOARE, timp de lucru 8h/zi, 40h/săptămână.
1. CONDIȚII NECESARE OCUPĂRII UNUI POST DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANT SAU TEMPORAR VACANT:
Pentru ocuparea postului contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:
1. a) are cetățenia română, sau cetățenia uni alt stat membru ale Uniunii Europene , a unui stat parte la Acordul privind Spațiului Economic European sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
2. b) cunoaște limba română, scris si vorbit;
3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modofocările şi completările ulterioare;
4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
5. e) îndeplinește condițiile de studii și, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanității, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
7. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante sunt:
• Studii medii;
• Cunoașterea normelor PSI și SSM;
• Cunoaşterea şi respectarea condiţiilor igenico-sanitare;
• Abilități pentru munca în echipă;
• Disponibilitate la program flexibil.

2. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS:
Conform art. 35 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, aprobat prin HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
(1) a) formular de înscriere la concurs adresat conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, prevăzut la anexa nr.2
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e)copia carnetului de muncă , a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă, și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional autimatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane
i) curriculum vitae, model comun european.
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin.(1) lit.b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin.(3) se prezintă însoţite de documentele orifginale, care se certifică cu menţiunea conform cu originalul de către secretarul comisiei de concurs
(4) În cazul documentului prevăzut la alin. (1), litera f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
(5) Documentul prevăzut la alin (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a aconcursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(6) Dosarele se vor depune la sediul unității – str.Aleea Dealul Macinului, nr. 5, sector 6, București, sau prin poşta electronică la adresa de e-mail: gradinita229@yahoo.com.
Candidaţii care transmit electronic dosarul primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin (1) în original, pentru certificarea acestora, nu mai tarziu de data desfăşurării primei probe de concurs.
(7) Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format pdf.cu volum maxim de 1MB, documentele se acceptă doar în formă lizibilă.
(8) Nerespectarea prevederilor alin.(6) şi (7) , după caz, conduce la respingerea candidatului.

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 021 4443400 / 021 4443301 sau e-mail: gradinita229@yahoo.com.
3. CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS:
Depunerea dosarelor de concurs la sediul instituției: 28.09.2023, ora 12.00 (termen limită).
Selecția dosarelor și afișarea listei candidaților admiși în vederea susținerii concursului:31.09.2023, ora 16.00
Depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor 01.10.2023 ora 12.00
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 02.10.2023 ora 12.00
Proba scrisă: 03.10.2023, ora 09.00, la sediul instituției.
Proba interviu: 03.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției.
Proba practica: 03.10.2023, ora 12.30, la sediul institutiei
Afișarea rezultatelor 03.10.2023 ora 14.00 la sediul instituției.
Depunere contestații 04.10.2023 ora 09.00-12.00 la sediul instituției.
Soluționare contestații 04.10.2023 ora 12.00- 15.00 la sediul instituției.
Afișare rezultate finale 04.10.2023 ora 16.00 la sediul instituției.

BIBLIOGRAFIE POST INGRIJITOARE:

Tematica și Bibliografia stabilită pentru concurs:
• Reguli de efectuare a curăteniei în gradinita.
• Metode de dezinsectie si dezinfectie;
• Notiuni fundamentale de igiena;
• Securitate si sanatate in munc si PSI.
Bibliografia:
• Legea nr. 3192006 referitoare la sănătatea si securitatea în muncă;
• Legea nr. 3072006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
• Norme de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si înstruirea copiilor și
tinerilor – Ordin Ministrului Sănătătii nr. 1955/18.10.1995