INGINER SISTEM


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
Expiră azi


Anunt


Anunț organizare concurs

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov cu sediul în Str.Nicopole nr.45 jud.Brașov, organizează, în conformitate cu HG 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de execuție, pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul Compartimentului de Evaluare Informatică și Statistică Medicală:
1 post inginer sistem IA (coordonator Compartiment)

Documente solicitate candidaților pentru înscrierea la concurs:
Conform art. 35 al HG.1336/2022 pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului publicat pe site-ul unitatii : www.spitalcopiibrasov.ro (se gasește și la Serviciul RUONS)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală (se obține de la ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar) din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,
de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii.
Pentru candidații cu dizabilități, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Documentul prevăzut la lit. f) -cazierul judiciar- poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de sustinere a probei scrise.
Copia actului de identitate, certificatului de căsătorie, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea precum si copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele se depun intr-un dosar plic la sediul unității din str.Nicopole nr.45, Brașov, la Serviciul RUONS.

Condiții generale pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa
funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocuparii unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs :
diplomă de licență în specialitatea postului: informatică
minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate

Concursul se va desfășura la sediul unității din str.Nicopole nr.45, Brașov, conform urmatorului calendar:
Data / ora
Acțiunea
13.09.2023 – 27.09.2023 intre orele 12.00 – 14.30
depunerea dosarelor de concurs
28.09.2023
selecția dosarelor
29.09.2023 ora 10.00
afișarea rezultatelor in urma selecției dosarelor
29.09.2023 (ora 10.00) până în 02.10.2023 (ora 10.00)
depunerea contestațiilor pentru dosarele de concurs respinse la selecție
03.10.2023
afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru dosarele de concurs respinse la selecție
05.10.2023 ora 10.00
proba scrisă
05.10.2023 ora 14.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă
05.10.2023 (ora 14.00) până în 06.10.2023 (ora 14.00)
depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la proba scrisă
10.10.2023
afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru rezultatele obținute la proba scrisă
11.10.2023 ora 10.00
proba interviu
11.10.2023 ora 14.00
afișarea rezultatelor la proba interviu
11.10.2023 (ora 14.00) până în 12.10.2023 (ora 14.00)
depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la proba interviu
13.10.2023
afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru rezultatele obținute la proba interviu
16.10.2023
afișarea rezultatelor finale ale concursului

Rezultatul în urma selecției dosarelor de înscriere depuse (etapa eliminatorie), rezultatele la proba scrisă, interviu și rezultatele la contestații se vor afișa la sediul din str.Nicopole nr.45 si pe pagina de internet a unitatii www.spitalcopiibrasov.ro
Candidații admiși la selecția dosarelor au obligația de a achita la casieria unitatii taxa de concurs (50 lei) și de a depune chitanța la Serviciul RUONS până cel târziu la data susținerii primei probe de concurs.
Contestațiile se pot depune la Serviciul R.U.O.N.S.respectând termenele legale prevăzute în calendarul de concurs.
Bibliografia și fișele de post sunt afișate pe pagina de internet a unitatii www.spitalcopiibrasov.ro
Candidatul trebuie să obțină minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 puncte, la fiecare probă, în cazul în care nu obține punctajul minim este declarat respins, chiar în lipsa unui contracandidat. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și la proba interviu.
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.
Se considera admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.
La rezultate rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar daca egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

Bibliografie:
1. Calculatoare- arhitectură, componente.
2. Rețele de calculatoare:topologii, medii de transmisie, protocoale
3. Cunoștințe de operare cu pachetele MS Office.
4. Cunoștințe despre operarea cu bazele de date.
5. Cunoaștere activitate de elaborare programe pentru situații statistice;
6. Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) – partea referitoare la Spital, Ambulatoriu, farmacie, bilete de trimitere, rețete, concedii medicale;
7. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VII-spitale cu modificările și completările ulterioare;
8. ORDIN nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările și completarile ulterioare.
9. ORDIN nr. 82/2019 privind aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică
10. ORDIN nr. 1100 din 14 octombrie 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;
11. Ordinul nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea .
12. Hotararea de Guvern nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurari sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european și cardul național de asigurari sociale de sănatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completarile ulterioare.
13. Hotărârea de Guvern nr. 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului.
14. Legea nr.129/2018 pentru modificarea și completarea Legii 102/2005 priviind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal precum și pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Informații suplimentare la tel. 0268/415130 int. 160 și pe www.spitalcopiibrasov.ro