Inginer II, îngrijitoare și asistent medical debutant (5 posturi)


Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” din Timișoara
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” din Timișoara organizează examen/concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 • inginer, II, Compartiment mentenanță tehnică medicală/logistică medicală/director administrativ
 • inginer, gr. II, Birou tehnic cazarmare/sprijin logistic/director administrativ
 • îngrijitoare, studii (M, G), Compartiment primire urgențe/director medical
 • îngrijitoare, studii (M, G), Compartiment primire urgențe/director medical
 • asistent medical debutant – principal, Birou aprovizionare și evidență materială.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Compartiment mentenanță tehnică medicală/ logistică medicală:
  • diplomă de bacalaureat
  • diplomă de licență, specializarea inginerie medicală
  • minimum 6 luni vechime în specialitate
 • Birou tehnic cazarmare/sprijin logistic:
  • diplomă de bacalaureat
  • diplomă de licență, specializarea construcții civile, industriale și agricole
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • asistent medical debutant:
  • diplomă de bacalaureat
  • diplomă de școală sanitară postliceală legalizată sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv.
 • îngrijitoare:
  • studii generale, minimum 10 clase
  • fără vechime în muncă.
 • Alte cerințe necesare pentru posturile scoase la concurs:
  • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu șl de a-și asuma responsabilitatea
  • capacitatea de a lucra independent și/sau în echipă
  • loialitatea față de instituție
  • disponibilitate pentru lucrul în program prelungit și abilități de comunicare
  • aptitudini organizatorice, de execuție și administrative
  • reușește să stabilească cu ușurință contacte cu persoanele din jur; este o fire dinamică
  • rezistență la stres și efort prelungit

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 25 iulie 2022, ora 10.00 – proba  interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 7, județul Timiș, telefon: 0256/201.811, mobil: 0745/651.107.