Inginer, bioinginer, bibliotecar și fochist


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi
Anuntul a expirat


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. Inginer (S) (expert testare și validare) în cadrul Centrului de inovare și transfer tehnologic MAVIS -1 post.
 2. Bioinginer (S) (expert testare și validare) în cadrul Centrului de inovare și transfer tehnologic MAVIS – 1 post.
 3. Bibliotecar (S) din cadrul Bibliotecii universitare -1 post.
 4. Fochist în cadrul Serviciului atelier întreținere -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Inginer (S) (expert testare și validare) în cadrul Centrului de inovare și transfer tehnologic MAVIS – 1 post, normă întreagă:
  • Studii superioare – 4 ani în inginerie mecanică, electronică, electrică și ingineria sistemelor.
  • Experiență profesională generală de minimum 3 ani.
  • Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, programe de baze de date.
  • Studii avansate de limba engleză.
  • Constituie un avantaj cunoștințe în: design asistat de calculator (Fusîon360 sau echivalent) și operare mașiri cu comandă numerică.
  • Competențe în luarea deciziilor și asumarea responsabilităților.
  • Gândire și capacitate de analiză și sinteză.
  • Discernământ și capacitate de a rezolva problemele.
  • Spirit de ordine și disciplină.
  • Ușurință în comunicare.
  • Capacitatea de a lucra în echipă.
  • Rezistență la efort și stres.
  • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
 • Bioinginer (S) (expert testare și validare) în cadrul Centrului de inovare și transfer tehnologic MAVIS – 1 post, normă întreagă:
  • Studii superioare – 3 ani în bioinginerie medicală.
  • Experiență profesională generală de minimum 3 ani.
  • Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, programe de baze de date.
  • Studii avansate de limba engleză.
  • Competențe în luarea deciziilor și asumarea responsabilităților.
  • Gândire și capacitate de analiză și sinteză.
  • Discernământ și capacitate de a rezolva probiemele.
  • Spirit de ordine și disciplină.
  • Ușurință în comunicare.
  • Capacitatea de a lucra în echipă.
  • Rezistență la efort și stres.
  • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
 • Bibliotecar (S) din cadrul Bibliotecii universitare -1 post, normă întreagă:
  • Fără vechime în muncă/în specialitatea studiilor. -Absolvent (â) studii superioare cu diplomă de licență.
  • Curs de biblioteconomie.
  • Utilizare calculator (minimum Microsoft Office Excel și Microsoft Office Word, e-mail, utilizare scanner).
  • Cunoaștere a limbii engleze (mediu – avansat).
  • Abilități de comunicare, lucru în echipă, disponibilitate de lucru pe schimburi, capacitate de adaptare la schimbare (organizatorică, utilizare de noi softuri, utilizare baze de date etc.)
  • La departajare au prioritate persoanele care au lucrat anterior într-o bibliotecă (ca bibliotecar – angajat cu contract de muncă sau voluntariat)
 • Fochist în cadrul Serviciului Atelier întreținere – 1 post, normă întreagă:
  • Studii: studii medii/școală profesională/studii generale.
  • Fără vechime în muncă.
  • Autorizație de fochist clasa C.
  • Abilități: seriozitate, conștiinciozitate profesională, disponibilitate la program prelungit.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2022, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă (pentru posturile: inginer, bioinginer, bibliotecar);
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: proba practică (pentru postul de fochist);
 • 12 iulie 2022, ora 09.00: proba practică (pentru posturile: inginer, bioinginer, bibliotecar);
 • 15 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu (pentru toate posturile).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, strada Universităţii nr. 16, județul Iași, telefon: 0232/301.661, e-mail: resurse.umane@umfiasi.ro.