Informatician – promovare treaptă superioară


LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC “DR. NICOLAE RUCĂREANU” BRAȘOV
Anuntul a expirat


Anunt


DENUMIREA POSTULUI: Informatician treapta IA
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

I. Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale, al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1336/ 28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență:
– Vechimea în muncă și în domeniul studiilor: 3 ani;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul Liceul Tehnologic Silvic ,,Dr. Nicolae Rucăreanu”, Brașov, Aleea Minerva nr.11, tel. 0268512327, email: nrucareanu@yahoo.com
Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare), la sediul instituţiei.
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI
ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 07.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs. 20.09.2023, ora 13.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 20.09.2023, ora 14.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 20.09.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 20.09.2023, ora 15.30
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.09.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 27.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 27.09.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 27.09.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 29.09.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 04.10.2023, ora 11.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 04.10.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 13.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 04.10.2023, ora 14.00