informatician


Liceul cu Program sportiv „helmut duckadam”, clinceni
Expiră in 2023-10-02


Anunt


A N U N Ţ C O N C U R S

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,HELMUT DUCKADAM,, din Str. Principală , nr. 107, comuna Clinceni, județ Ilfov, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă intreagă a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează :
– 1 post de INFORMATICIAN – Compartiment personal didactic auxiliar;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :
– studii superioare, absolvirea cu diplomă a unei instituții cu specializarea informatică;
– vechime în muncă : minim 10 ani ;
Concursul se organizează la sediul Liceului cu Program Sportiv ,,Helmut Duckadam,, din Str. Principală, nr. 107, comuna Clinceni , județ Ilfov, în data de 09.10.2023 ora 10:00 proba scrisă, iar interviul va avea loc în data de 12.10.2023, ora 10:00.
Dosarele se depun la sediul Liceului cu Program Sportiv ,,Helmut Duckadam,, din Str. Prncipală, nr. 107, comuna Clinceni , județ Ilfov în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe siteul instituției, respectiv de la data de 19.09.2023 până la data de 02.10.2023, ora 16:00, iar documentele de participare sunt cele prevăzute de art. 35 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Selecţia dosarelor de concurs se realizează în 2 zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afişarea rezultatelor se va face în data de 03.10.2023, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a instituţiei.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului cu Program Sportiv ,,Helmut Duckadam,, din Str. Principală nr. 107, comuna Clinceni, județ Ilfov, persoană de contact: DINU RODICA- Secretar, email: scoalanr.1clinceni@yahoo.com, telefon 021.369 40 40.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente (art. 35 din HG nr. 1336/2022) :
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii

cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) -e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) -e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 15 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice :
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant Informatician:

-Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
– Legea 677/21.11.200 I (actualizată) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
– Legea 477/8.11.2004 privind Codul de conduita personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice;
– Reţele de calculatoare- de la cablare la interconectare -Vasile Teodor Dădârlat

– Calculatoare personale. Arhitectura, funcţionare şi interconectare, Autori: Gheorghe Barbu, Logica Banica, Viorel Păun – Editura Matrixrom, 2011
– Rețele locale de calculatoare – proiectare și administrare, Autori: Adrian Munteanu, Valerică
Greavu, Șerban, Editura Polirom, 2006.
-Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MyQL, Autori: Welling L., Thomson l., Editura Teora, București, 2005.

TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant Informatician:
-Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte,
depanare;
– Reţele de comunicaţii LAN, WAN, Internet, intranet; Administrarea și securitatea reţelelor; Reţele
de calculatoare, topologii, medii de operare, drivere, aplicaţii.
– Proiectare/ întreţinere pagini Web, PHP, HTML, CSS, JAVA, Script.
-Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicaţii.
– Instalarea şi configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanare, etc.
– Cunoştinţe avansate despre echipamente de reţea (configurare switch, accese point, router,
wireless).
– Cunoştinţe generale privind instalarea, configurarea şi administrarea unui server;
– Cunoştinţe avansate privind analiza, proiectarea şi administrarea bazelor de date.
-Cunoștințe avansate sisteme de operare Windows 7, 8, 10.
– Cunoștințe avansate de operare suita de programe Microsoft Office;
-Cunoștințe despre utilizarea și securizarea platformei de învățare GSuite;
– Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (SlIIR).

Participă la proba interviului numai candidaţii care au obţinut cel puţin 50 de puncte la proba scrisa.

După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele trei etape (selecţia dosarelor, proba scrisa, interviu) candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termenul prevăzut în calendar.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Liceului cu Program Sportiv ,,Helmut Duckadam,, Clinceni, imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatul final este media aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisa şi interviu, care trebuie să fie minim 50 de puncte.

Director,

Prof. Cristina BENCU

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Nr. crt. Etape de concurs Data/perioada Ora/interval orar
1 PUBLICARE ANUNT 19.09.2023
2 DEPUNERE DOSAR 19.09.2023 – 02.10.2023 9.00-16.00
3 Verificarea și selecția dosarelor 03.10.2023 10.00 – 12.00
4 Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 03.10.2023 16.00
5 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 04.10.2023 8.00-12.00
6 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 04.10.2023 16.00
7 Proba scrisa 09.10.2023 10.00
8 Afișarea rezultatelor probei scrise 09.10.2023 16.00
9 Depunerea contestațiilor după proba scrisa 10.10.2023 8.30-10.30
10 Afișarea rezultatelor după contestații la proba scrisa 10.10.2023
14.00
11 Proba interviului 12.10.2022 10.00
12 Afișarea rezultatelor la interviu 12.10.2023 12.00
13 Depunerea contestațiilor după interviu 12.10.2023 14.00-16.00

14 Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 13.10.2023
10.00
15 Afişarea rezultatelor finale 13.10.2023 14.00