Informatician


Colegiul Comercial „Carol I”, Constanța
Expiră in 2023-10-06


Anunt


Colegiul Comercial „Carol I” cu sediul în Constanţa, str. Decebal, nr. 15, în temeiul art. 18 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 4, alin. 1 și 4 din OUG nr. 34/12.05.2023, organizează, la sediul instituției, în data de 11 octombrie 2023, ora 1000 proba practică şi în data de 11 octombrie 2023, ora 1300 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată de: INFORMATICIAN II S – normă întreagă.
DOSARUL DE CONCURS (cf. art. 35, HG nr. 1336/2022 ):
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
(2) Actele prevăzute la alin.1 punctele b) – e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
(3) Dosarele de concurs se depun la sediul unității școlare, birou secretariat, tel. 0341/405802, e-mail: secretariat@colegiulcarol.ro.

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019

CONDIŢII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI:
– Studii – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior, în domeniu;
– Vechime în specialitata postului: minim 6 luni
– Întreţinere hardware şi software;
– Proiectarea, operarea și gestionarea bazelor de date;
– Configurare şi întreţinere reţele LAN, securitate în Internet;
– Administrare pagină WEB;
– Proiectarea, gestionarea și întreținerea rețelelor de calculatoare;
– Disponibilitate pentru munca în echipă;

TEMATICA DE CONCURS
1. Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte, depanare;
2. Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sistem de operare, drivere, aplicaţii;
3. Instalarea şi configurarea de echipamente periferice: imprimante, scanere;
4. Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel, etc.) – Elemente de birotică (Configurare şi instalare aplicaţii MS Office, operaţii asupra textului, tabele şi operaţii cu tabele, inserare de fişiere şi imagini, crearea unei foi de calcul, formule în Excel, etc.).
5. Reţele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale;
6. Cunoştinţe despre echipamente de reţea (configurare switch, access point, router wireless);
7. Configurare şi administrare reţele;
8. Servicii (aplicaţii) lnternet şi protocoale la nivel de aplicaţie (mail, transfer de fişiere, DNS, etc);
9. Linux. Instalare, configurare server de reţea;

BIBLIOGRAFIE
1. Legea Învățământului preuniversitar nr. 198/2023;
2. OMEN nr. 4183/04.07.2022 – Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
3. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă
5. Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
6. Legea nr. 506/2004 (actualizată) privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
7. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban; EdituraTeora;
8. Windows 8 IES Special Edition- Michael Price, Editura ln Easy Steps Limited;
9. Utilizarea computerului – Windows 10 – Constantinescu Raluca, Dănăilă Ionuț, Editura ECDL România, București, 2018;
10. Microsoft Office – manual de utilizare (2010, 2013, 2016, 2019);
11. Windows – manual de utilizare (7, 8, 10, 11).
12. Linux, Servere de reţea – Craig Hunt;
13. Administrare platforma educațională: G Suite for Education.

CALENDAR CONCURS
– perioadă depunere acte: 18 septembrie 2023 – 6 octombrie 2023, ora 12.00;
– selecţia dosarelor: 9 octombrie 2023;
– proba practică în data de: 11 octombrie 2023, ora 10.00;
– afişarea rezultatelor proba practică: 11 octombrie 2023, ora 12.00;
– depunerea contestaţiilor la proba practică: 11 octombrie 2023, ora 12.00– 12.30;
– interviu: 11 octombrie 2023, ora 13.00;
– afişarea rezultatelor finale: 11 octombrie 2023, ora 15.00.

Probele sunt eliminatorii, iar punctajul minim obținut la probele practică / interviu este de 50 puncte.

Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon: 0341/405802.