informatician, 1 post, 0,5 normă


COLEGIUL NAȚIONAL ”DIACONOVICI-TIETZ”
Expiră azi


Anunt


COLEGIUL NAȚIONAL ”DIACONOVICI-TIETZ” RESITA cu sediul în localitatea Reșița, strada Mihai Viteazu, nr.34, județul Caraș-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de informatician grad I (S) – 0,50 post.

Concursul cuprinde următoarele probe:
-Proba scrisă
-Interviu
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții, precum și cumulativ condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs :
Condiții generale :

a) are cetățenia română si domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitatea deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii si după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvărșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice :
• studii superioare;
• se solicită vechime minim 1 an în domeniu.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității de învățământ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diplomă de licență, foaie matricolă);
d) carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
e) cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale;
f) certificat de integritate comportamentală conform Legii 118/2019, art.18, alin.(1);
g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie a1 candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae.

Notă: actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate și în original, în vederea
verificării.

Bibliografie :
1. l“CP/IP pentru toți, autori Marshall Wilensky & Candace Leiden, editura Teora. 1996
2. Tehnologia CliCnt/srver pentru toți, autor: Doug Lowe, edittira Teora, 1996
3. Rețele Windows — Adrian Munteanu, Valerica Greavu-Șerban
Servere și clienți. Exernple practice. Edituia Polirom,
4. Microsoft Office — manual de utilizare (2007, 2010, 2013, 2016)
5. Windows — manual de utilizare (7, 8, 10)
6. Baze de date. Terminologie, proiectare, SQL, Access, loan Mocian, 2007
7. Rețele de comunicații între calculatoare — Ion Bănică
8. Rețele de calculatoare — depanare și modernizare — Terry Ogletree
9. Rețele dc calculatoare — de la cablare la interconectare — Vasile Teodor Dădârlat
10. Rețele locale de calculatoare — proiectare și administrare — Adrian Munteanu, Valerica Greavu-
Șerb

Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare a postului de informatician :

1 Depunerea dosarelor candidaţilor 18.09.2023 – 29.09.2023 – ora 9,00 – 13,00 Secretariatul colegiului
2 Evaluarea dosarelor 02.10.2023 – ora 13,00 -14.00 Sala de consiliu a colegiului
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023 – ora 15,00 Avizierul colegiului
4 Depunerea contestaţiilor 03.10.2023 – ora 9,00 – 12,00 Secretariatul colegiului
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 03.10.2023 – 13,00 Avizierul colegiului
6 Proba scrisă 06.10.2023 – 10,00 Sala de consiliu a colegiului
7 Afişarea rezultatelor de la proba scrisă – 06.10.2023 ora – 14,00 Avizierul colegiului
8 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise 09.10.2023 – ora 09,00 – 12,00 Secretariatul colegiului
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 09.10.2023 – ora 14,00 Avizierul colegiului
11 Susţinerea interviului 10.10.2023 – ora 10,00 Sala de consiliu a colegiului
12 Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023 – ora 12,00 Avizierul colegiului
13 Afişarea rezultatelor finale 10.10.2023 – ora 12,00 Avizierul colegiului

Candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte la fiecare proba. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Concursul se va desfășura conform prevederilor HG nr.286723.03.2011 Regulamentul — cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fundurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații vor depune, dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la la afișare, la sediul Colegiului Național ”Diaconovici-Tietz” Reșița.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Colegiului National « Diaconovici-Tietz » din localitatea Reșița, telefon 0355/401270, e-mail