INFIRMIERI DEBUTANȚI


Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea
Anuntul a expirat


Anunt
Bibliografie si tematica

Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria”, Vedea, județul Argeș, anunță SUSPENDAREA acestui concurs!

Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” -Vedea, cu sediul în localitatea Vedea, nr.165, județul Argeș, organizează în conformitate cu HG 1336/2022,   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a urmatoarelor posturi cu normă întreagă:

  • două posturi de infirmiere debutante, vacante la secția psihiatrie II
  • două posturi de infirmiere debutante, vacante la Camera de gardă

 

1.Concursul se desfășoară în cadrul Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea din localitatea Vedea , județul Argeș și constă  în susţinerea următoarelor probe:

– 12.06.2023 proba scrisă ( ora 10.00)

– 16.06.2023 interviul (ora 10.00)

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare,

i)curriculum vitae, model comun european.

j)chitanta taxei de concurs – 50 lei;

 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la  lit. b)-e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la  lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise .

 

Dosarele se depun la Biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea , în termen de 10 zile lucratoare ( termen limita 29.05.2023).

 

 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor vacante:

– școală generală
– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

sau

-curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare

-fără vechime în activitate

 

Concursul constă  în urmatoarele etape :

  1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
  2. b) proba scrisă
  3. c) interviul
  4. I.SELECȚIA DOSARELOR

31.05.2023 – selecția dosarelor( ora 11,00)

02.06.2023 – afișare rezultate selecție dosare (ora 12.00)

06.06.2023 – depunere eventuale contestații privind selecția dosarelor de înscriere ( ora 12.00)

07.06.2023 –  afișare rezultate contestații privind selecția dosarelor de înscriere ( ora 15.30)

 

  1. PROBA SCRISĂ

12.06.2023 – proba scrisă  (începând cu  ora 10 ,00)

13.06.2023 –  afișare rezultate proba scrisă ( ora 12,00)

14.06.2023 – depunere eventuale contestații privind proba scrisă ( ora 12.00)

15.06.2023 –  afișare rezultate contestații depuse la proba scrisă ( ora 15,30)

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 de puncte .

 

III. INTERVIU

16.06.2023 – Interviu ( începând cu ora 10.00)

19.06.2023 – afișare rezultate la interviu ( ora 12.00)

20.06.2023 – depunere eventuale contestații privind interviul ( ora 12.00)

21.06.2023 – afișare rezultate contestații depuse la interviu ( ora 15,30)

22.06.2023- afișare rezultate finale

 

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a)abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b)capacitatea de analiză şi sinteză;

c)motivaţia candidatului;

d)iniţiativă şi creativitate.

 

Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minim 50 de puncte .

 

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe postul vacant scos la concurs se va face în ordinea punctajelor finale, determinate pe baza mediei punctelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă

Se considera admis la concurs/ examen , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.

 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

Concursul se desfășoară potrivit HG 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Lasă un răspuns