INFIRMIERĂ


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 BUZAU
Anuntul a expirat


Anunt


Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8, cu sediul în Buzău, str. Unirii nr.10, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante (1 normă), de infirmieră creșă.
Dosarul va fi depus la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.8 din 14.09.2023 până pe data de 27.09.2023, ora 14:00, persoană de contact Vasile Florentina, telefon 0238431041 și în zilele lucrătoare, între orele 9:00—14:00.
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime dacă este cazul;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

– CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE
– studii medii;
– vechime în muncă – minimum 3 ani;
– disponibilitate program flexibil.
Concursul se va desfăşura la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 8, astfel:
• Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: miercuri, 29.09.2023, ora 13.00;
• Proba scrisă: 04.09.2023, ora 10:00;
• Interviul: 07.10.2023, ora 10:00;
• Afişarea rezultatelor pentru proba scrisă: 04.10.2023, ora 16:00;
• Contestațiile pot fi depuse în data de 05.10.2023, în intervalul orar: 14.00 – 16.00;
• Afișarea rezultatelor contestații, probă scrisă 06.10.2023, ora 16.00;
• Afișarea rezultatelor finale: 08.10.2023
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
• Certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1alin (2) din Legea nr.118/2019
• curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de INFIRMIERĂ:

1. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor ;
2. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Cap. 1-2
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ-cap.I-IV
4. HG. 1048/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.