Infirmieră (30 posturi)


Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș
Anuntul a expirat


Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, de infirmieră (30 posturi):

 • 1 post cu normă întreagă de infirmieră la Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 • 1 post cu normă întreagă de infirmieră la Compartimentul Endocrinologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de infirmieră la Secția Cardiologie;
 • 1 post cu normă întreagă de infirmieră la Compartimentul Reumatologie;
 • 1 post cu normă întreagă de infirmieră la Secția Neurologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de infirmieră la Secția Ortopedie și Traumatologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de infirmieră la Secția Chirurgie și Ortopedie Pediatrică;
 • 3 posturi cu normă întreagă de infirmieră la Secția Chirurgie generală;
 • 2 posturi cu normă întreagă de infirmieră la Secția Neurochirurgie;
 • 1 post cu normă întreagă de infirmieră la Secția Urologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de infirmieră la Secția ORL;
 • 3 posturi cu normă întreagă de infirmieră la Secția Pediatrie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de infirmieră la Secția Obstetrică-ginecologie;
 • 1 post cu normă întreagă de infirmieră la Secția Oncologie medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de infirmieră la Compartimentul Nefrologie;
 • 1 post cu normă întreagă de infirmieră la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 • 3 posturi cu normă întreagă de infirmieră la Secția UPU-SMURD;
 • 1 post cu normă întreagă de infirmieră la Laboratorul Angiografie, cateterism cardiac și cardiologie intervențională;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • studii generale;
 • curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de alți furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății;

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 23 martie 2023, ora 15.00 (luni-joi: 13.00 – 15.30; vineri: 10.00 – 12.00): termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 aprilie 2023, ora 11.00, proba scrisă, la adresa: str. George Coșbuc nr. 31, în sala de consiliu a spitalului;
 • 13 aprilie 2023, ora 08.30, proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, județul Maramureș, telefon: 0262/205.100, int. 2284, 0262/218.712.

Document atașat