INFIRMIERA


CREȘA „ Prichindel”
Anuntul a expirat


Anunt


CREŞA ,,PRICHINDEL” GALAŢI, cu sediul în județul Galați, localitatea Galați, Strada Regimentul 11 Siret nr. 33 – A, scoate la concurs, în conformitate cu prevederie H.G. 1.336/2022, un post temporar vacant, personal execuție, pentru funcția de infirmierã – perioadă determinată.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de:
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de munca în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășură activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsură de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
 Nivelul studiilor: liceul absolvit;
 Curs de infirmierã absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
– Curs de igienã absolvit, valabil la data înscrierii la concurs, sau va face dovada înscrierii la un curs de igienã.
 Fãrã vechime.

Concursul va avea loc la sediul din Galați, Str. Portului nr.57, în incinta Liceului Tehnologic ,,General de Marină ,, Nicolae Dumitrescu Maican” , și se va desfășura după urmatorul calendar:

– Data limită pentru depunerea dosarelor este: 22.09.2023 ora 12:00;
– Afișare rezultate selecție dosare în data de: 25.09.2023;
– Termen depunere contestații selecție dosare până la data de: 26.09.2023 ora 12;
– Afișare rezultate contestații selecție dosare în data de: 27.09.2023;
– Proba scrisă are loc în data de: 28.09.2023 ora 09:00;

– Afișare rezultate proba scrisă în data de: 29.09.2023;
– Termen depunere contestații proba scrisă în data de: 02.10.2023 ora 12;
– Afișare rezultate contestații proba scrisă în data de: 03.10.2023;
– Proba interviu are loc în data de: 04.10.2023 ora 09:00;
– Afișare rezultate proba interviu în data de: 05.10.2023;
– Termen depunere contestații proba interviu până la data de: 06.10.2023 ora 12:00;
– Afișare rezultate contestații proba interviu în data de: 06.10.2023 ora 16;
– Afișare rezultate finale concurs în data de: 06.10.2023.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul din Str. Regimentul 11 Siret nr.33 – A, cartier Țiglina I, de luni până vineri in intervalul orar: de 09:00 – 13:00 și va cuprinde următoarele documente:
(1).
a) formular de înscriere la concurs (Formularul de înscriere vă fi pus la dispoziția candidaților prin secretariatul comisiei de concurs).
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publica;
e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în munca și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, însoțită de REVISAL;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentala din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție sociala, precum și orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european (Europass).

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la HG 1336/2022.
(3) Adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabila, adeverință care atesta starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(4) Declarație pe propria răspundere privind prelucrarea datelor personale;
(5) Copiile ( alb – negru) de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezinta însoțite de documentele originale, care se certifica cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
Documentele vor fi depuse într-un dosar pvc cu șină, dosarul va fi numerotat și opisat.

Candidații nemultumiți pot depune contestație în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, pentru fiecare probă a concursului la sediul din Str. Regimentul 11 Siret nr.33 – A, cartier Țiglina I,

Relaţii suplimentare la sediul Creşei ,,Prichindel”, din Galați, Str. Regimentul 11 Siret nr.33 – A, cartier Țiglina I, telefon 0771415248 în intervalul orar 09:00- 12:00.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INFIRMIERÃ

1. ORDIN Nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienã din unitãţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, Art.13,14,15; Art. 33,35; Art 45- Anexa 1, Anexa 2;

2. Hotararea nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unitãţi de educaţie timpurie antepreşcolarã;

3. O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Art: 365, 368, 382, 541 ,542, 549, 551, 552, 554.

4. Ord. M.S 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curãţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unitãţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacitãţii procedurilor de curãţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulãrii
procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Anexa nr.1 – Capitolul I, Capitolul II, Anexa nr.3.

5. Ord. M.S. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unitãţile sanitare (ANEXA 4. Precauţiunile Standard);

6. Programul Naţional de Pregãtire a Infirmierelor – Note de Curs, Emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 2012:
( Infirmiera şi locul de muncã, Ce calitãţi trebuie sã aibã o infirmierã, Atribuţiile infirmierei, Formele rãspunderii infirmierei, Organizarea generalã a organismului uman, Îngrijiri specifice ale pacienţilor din secţiile de pediatrie, Noţiuni de prim ajutor, Curãţenia, Dezinfecţia, Circuitul lenjeriei, Spãlatul mâinilor, Purtarea echipamentului de protecţie).