Infirmier debutant, îngrijitor curățenie și merceolog debutant (5 posturi)


Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret, Judeţul Suceava
Anuntul a expirat


Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret, Judeţul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe prioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 2 posturi infirmier debutant contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, la Secţia Psihiatrie Cronici I.
 • 1 post infirmier debutant contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, la Secţia Psihiatrie Cronici II.
 • 1 post de îngrijitor curăţenie, contractual vacant cu studii generale (G), cod COR 532104, la Secţia Psihiatrie Cronici li.
 • 1 post mergeolog debutant, contractual vacant cu studii medii (G), cod COR 331308, la Compartimentul aprovizionare transport.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • infirmier debutant:
  • curs de infirmieri;
  • vechime în specialitate – nu se solicită;
 • îngrijitor curăţenie:
  • studii generale;
  • vechime în specialitate – nu se solicită;
 • merceolog debutant:
  • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • cunoştinte de operare pe calculator;
  • vechime în specialitate – nu se solicită;


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 februarie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 februarie 2023, ora 09.00: proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul  de Psihiatrie Cronici din Siret, str. 9 Mai nr. 3, Judeţul Suceava, tel./fax 0230/280.061, tel. 0230/280.551 și e-mail: psihiatriesiret@yahoo.com.

docuemnt atașat