infirmier, 4 posturi; îngrijitor antepreșcolar, 1 post; muncitor bucătărie, 1 post.


Grădinița cu Program Prelungit Nr.13 SATU MARE
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 din Satu Mare, Judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de:
infirmier, 4 posturi;
îngrijitor antepreșcolar, 1 post;
muncitor bucătărie, 1 post.

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
• h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Pentru postul de infirmier și îngrijitor copii:
• nivelul studiilor: studii generale sau medii
• vechime în muncă -3 ani
• certificat/adeverință de absolvire cursuri în domeniul postului, respectiv infirmier/igienă;
Pentru postul de muncitor bucătar:
• nivelul studiilor: studii medii cu diplomă de bacalaureat și adeverință/certificat care atestă calificarea și/sau efectuarea unei specializări în domeniu;
• vechime în muncă -3 ani
• certificat/adeverință de absolvire cursuri în domeniul postului, respectiv bucătar;

Concursul se va organiza conform calendarului:
• 22.09.2023, ora 1200 – termenul limită de depunere a dosarelor;
• 27.09.2023, ora 1300 – proba scrisă;
• 28.09.2023, ora 1300 – proba interviu;
Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
• a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
• b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
• c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
• d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
• f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
• g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
2. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Capitolul II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. IV Obligaţiile lucrătorilor;
4. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, Art.5-7, Art. 12
5. Legea 53 / 2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul XI, Capitolul II, Răspunderea disciplinară, Art.247 – Art.252;
6. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare- ANEXA 3 și ANEXA 4;
• h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
• i) curriculum vitae, model comun european.
BIBLIOGRAFIE
Post de infirmier
Tematica concursului
 Fișa postului;
 Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ;
 Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;
 Igiena copiilor, a spaţiilor şi a mijloacelor din dotare.
Post de îngrijitor antepreșcolar
1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
2. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Capitolul II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. IV Obligaţiile lucrătorilor;
4. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, Art.5-7, Art. 12
5. Legea 53 / 2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul XI, Capitolul II, Răspunderea disciplinară, Art.247 – Art.252;
6. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare- ANEXA 3 și ANEXA 4;

Tematica concursului
 Fișa postului;
 Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate ;
 Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea
 curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
 Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi
 controlul eficienţei acesteia ;
 Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului
 şi urechilor) ;
 Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
 Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi ;
 Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în creşe, grădiniţe etc. ;

Post de muncitor bucătar
1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
2. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Capitolul II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. IV Obligaţiile lucrătorilor;
4. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, Art.5-7, Art. 12
5. Legea 53 / 2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul XI, Capitolul II, Răspunderea disciplinară, Art.247 – Art.252;
6. LEGE nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
7. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare- ANEXA 3 și ANEXA 4;

Tematica concursului
 Fișa postului;
 Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.
 Procesul tehnologic de obținere a preparatelor din legume și carne
 Reguli privind igiena la locul de muncă
 Reguli de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.13 din Satu Mare, Aleea Milcov, nr. 4. Judeţul Satu Mare , telefon: 0361 405 540