INFIRMIER


LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD
Expiră in 2023-10-04


Anunt


LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD, organizează în data de 10.10.2023, ora 10.00 în unitatea școlară, respectiv Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Tășnad, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de:
INFIRMIERĂ – 1 POST, studii medii, perioada nedeterminată.
Posturile scoase la concurs fac parte din organigrama LICEULUI TEHNOLOGIC TĂȘNAD
Durata timpului de lucru pentru fiecare post vacantat este de 8h/zi.
Data, ora si locul desfașurării concursului:
– proba scrisă în data de 10.10.2023 , ora 10.00, se susține la G.P.P. 1 Tășnad,str.Lăcrămioarelor, nr.55
– interviu/proba practică 11.10.2023 16,00 se susține la G.P.P. 1 Tășnad, str.Lăcrămioarelor, nr.55

1. Dosarul candidaților va conține:
– opisul dosarului în dublu exemplar: un exemplar se restituie Candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs;
– formular de inscriere la concurs, conform model, anexat mai jos;
– copie C.I sau orice alt document care atesta identitatea.;
– copia certificatului de casatorie sau a oricarui alt document care atesta schimbarea numelui;
– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor corespunzătoare postului si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ;
– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/REVISAL sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– certificate de cazier judiciar;
– adeverință medicală – apt pentru muncă si lucru in colectivitate;
– certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. 2 din Legea 118/2019;
– curriculum vitae – model European;
– declarație pe propria răspundere privind legături de rudenie cu angajații în funcții de conducere;
– declarație pe propria răspundere privind falsul în declarații;
NOTA: modelele documentelor cerute, a fi depuse la dosar se regasesc in anexele la HG 1336/2022

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIER
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor mentionate mai sus, orice persoana care îndeplinește cumulativ, următoarele condiții:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,
de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii
nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).
CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIER
– studii liceale, cursuri de infirmieră;
– vechime, nu se solicită

DATA pâna la care pot depune dosarele de înscriere la concurs este 04.10.2023, ora 15.00.
Dosarele se depun la G.P.P. 1 Tășnad, str.Lăcrămioarelor, nr.55
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0361415959 și pe site-ul grădiniței ( https://scoli.didactic.ro/gradinita-cu-program-prelungit-nr1-tasnad)
Persoana de contact: Maier Eva
Bibliografie pentru ocuparea postului de infirmier
1. ORDIN 1456/2020 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE IGIENA DIN UNITĂȚILE PENTRU OCROTIREA , EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ȘI RECREEREA COPIILOR ȘI TINERILOR
2. PUERICULTURĂ ȘI PEDIATRIE
3. H.G. 566/2022
4. Art. 50 din ORDINUL 119/2014
5. LEGEA 307/2006 PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR,
6. LEGEA 319/2006 PRIVIND PROTECTIA SI SECURITATEA MUNCII
Tematica de concurs pentru ocuparea postului de infirmier
1. REGULI PRIVIND EFECTUAREA CURATENIEI IN UNITATEA SCOLARĂ
2. NUTRIȚIA, APORTUL ALIMENTAR LA COPILUL SĂNĂTOS
3.ASIGURAREA MEFDIULUI EDUCAȚIONAL ADECVAT ÎN UNITĂȚILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ
4. NOTIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA
5. SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PSI

Calendar de desfasurare al concursurilor:
Dosarele de înscriere la concurs se depun la departamentul Administrativ al G.P.P. 1 TĂȘNAD, pănă la 04.10.2023, ora 15.00
Informațiile suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, la departamentul Administrativ al G.P.P 1 Tășnad

ETAPA DE CONCURS
Publicarea anunțului 19.09.2023
Înscrierea (depunerea dosarelor) 20.09.2023–04.10.2023 08.00 -15.00
Evaluarea dosarelor 05.10.2023 12.00 –16.00
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 05.10.2023 16.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarului 06.10.2023 08.00 –10.00
Afișarea soluționării contestațiilor 06.10.2023 14.00
Proba scrisă 10.10.2023 10.00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 10.10.2023 13.00
Depunerea contestațiilor la proba scrisă 10.10.2023 13.00-15.00
Afișarea soluționării contestațiilor la proba scrisă 10.10.2023 16.00
Interviu/proba practica 11.10.2023 16,00
Afișarea rezultatelor 12.10.2023 9.00
Depunerea contestațiilor 12.10.2023 09.00 – 10.00
Soluționarea contestațiilor 12.10.2023 10.00
Afișarea rezultatelor finale 12.02.2023 13.00
Punctajul minim de promovare al fiecarei probe (scrisa sau interviu) este de 65 de puncte.
Candidații pot contesta numai propriile lor lucrări.
Candidatul declarat reușit se încadrează pe perioadă nedeterminată.