INFIRMIER


Liceul special moldova tg. frumos, jud.Iași
Expiră in 2023-10-05


Anunt


Liceul Special ,,Moldova’’, cu sediul în Tg.Frumos str. Cuza Vodă, nr.24, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:
Denumirea postului: INFIRMIER
Numărul posturilor: 1 post vacant pe durată nedetrminată
Nivelul postului: funcție de execuție Compartiment: personal auxiliar
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Perioada: nedeterminată
Condițiile generale. Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 din Regulamentul- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat(ă )definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășuraactivitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– studii generale/studii medii;
– absolventă cu acte doveditoare a cursului de infirmier;
– experiență de lucru cu copiii
– disponibilitate de lucru peste program
Pentru înscrierea la concurs candidați! vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Concursul pentru ocuparea postului vacant de infirmier constă în:
– selecția dosarelor de înscriere;
– proba scrisă
– interviu,
care se vor desfășurare după următorul calendar:
Nr. crt. Activități Data si ora
1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la secretariatul Liceul Special ,,Moldova’’, cu sediul în Tg.Frumos str. Cuza Vodă, nr.24, 02.10.2023 -05.10.2023 între orele 9,00-15,00
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 05.10.2023 orele 16.00
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 06.10.2023, ora 10,00
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 06.10.2023, între orele 10,00-15,00
6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 06.10.2023, ora 16,00
7. Susținerea probei scrise 10.10.2023, ora 10,00
8. Afișarea rezultatului probei scrise 11.10.2023 ora 10
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 11.10.2023 între orele 10.00-15,00
10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 12.10.2023 ora 10,00
11. Susținerea probei practice 13.10.2023, ora 10
12. Afișarea rezultatului 16.10.2023, ora 10,00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice 16.10.2023, între orele 10,00-15.00
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 16.10.2023, ora 16,00
15. Susținerea interviului 17.10.2023
16. Afișarea rezultatului 18.10.2023, ora 10,00
17. Depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului 18.10.2023,între orele 10,00-15.00
18. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 18.04.2023, ora 16,00
19 Afișarea rezultatului final 19.10.2023

BIBLIOGRAFIE:
Pentru posturile de personal sanitar auxiliar – infirmiere si infirmire debutante:
1. Cursuri pentru infirmiere;
2. Ordinul MS. Nr. 1101/2016, publicat in MO partea I nr. 791/07.10.2016;
3. Ordinul MS nr. 961/2016 , publicat in MO partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurarii si eficentei procesului de sterilizare;
4. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat in M.O partea I nr. 855/18.12.2012 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
5. Legea nr. 132/2010, publicat in M.O partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice .
TEMATICA:
Pentru posturile de personal sanitar auxiliar – infirmiere si infirmiere debutante:
1. Fișa postului pentru infirmier (se găsește la secretariatul Liceului Special Moldova)
2. Legea Educației Naționale modificată si completată -secțiunea personalul auxiliar
3. Codul Etic
4. Ordinea operatiunilor si metodele pentru curatenie.
1. Substantele folosite in procesul de curatenie.
2. Reguli privind efectuarea curateniei.
3. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie.
4. Ustensile pentru curatenie.
5. Dezinfectia, dezinsectia in unitatiile sanitare
6. Metode folosite pentru dezinfectie.
7. Reguli generale ale dezinfectiei.
8. Circuite functionele.
9. Notiunea de infectie nozocomiala.
10. Precautiuni universale si aplicarea lor.