GUARD (FEMEIE DE SERVICIU)


PRIMARIA COMUNEI DOBARLAU
Expiră azi


Anunt


ANUNT
PRIMĂRIA DOBARLAU, cu sediul în comuna Dobarlau, nr. 233 , județul Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare si a art.IV alin(1), lit.b) si alin.(2), din O.G. nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: guard(femeie de serviciu)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: gimnaziale
• Vechimea minimă în muncă: nu este necesara

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune personal un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european

Calendarul de desfășurare a concursului ce va fi organizat la sediul instituției:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 15.09.2023, ora 10.00
2. Teremen limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Dobarlau, cu sediul în comuna Doarlau, nr. 233, județul Covasna. 29.09.2023, ora 10.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023 , ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 16.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 16.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 06.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.10.2023 ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023 ora 14.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023 ora10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023 ora.14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023 ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023 ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023. ora 16.00
BIBLIOGRAFIA si TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de muncitor necalificat:
1. Legea nr. 53/2003 — Codul muncii repupublicat, cu modificarile si completarile ulterioare — Titlul II cap. II Executarea contractului de munca Drepturile si obligatiile salariatului,; Titlul IX- cap.II.Raspunderea disciplinara.
2.Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare-Capitolul IV — Obligatiile lucratorilor.
3.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare —Art. 22 -Obligatiile principale ale fiecarui salariat la locul de munca
4.Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva deseurilor in institutiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare., in integralitate

Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie
Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0740276473, la adresa de e-mail: primariadobarlau@yahoo.com și pe website: www.primariadobarlau.ro, persoană de contact: Toderica Lacramioara Elena, având funcția de Consilier superior.

PRIMAR Consilier superior

BOGDAN BARBU TODERICA LACRAMIOARA