Gestionar custode tr.IA cu competente tehnice de fotografiere bunuri culturale de patrimoniu


Muzeul national al satului "Dimitrie gusti"
Anuntul a expirat


Anunt


MUZEUL NAŢIONAL AL SATULUI ”DIMITRIE GUSTI” cu sediul în București, Şos. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și în baza dispozițiilor art. IV, alin.(2), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, organizează în data de 03.10.2023, orele 10,00 şi 09.10.2023, începând cu orele 10,00, la sediul său din Şos. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de:
– Gestionar custode tr. IA cu competențe tehnice de fotografiere bunuri culturale de patrimoniu – 1 post (post unic la nivelul instituției ) – normă întreagă, perioadă nedeterminată – Direcţia Ştiinţifică şi de Patrimoniu / Secția Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Evidenţă Ştiinţifică, Baze de date

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
a) nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
b) vechime în muncă: 5 ani;
c) alte competenţe, abilităţi şi aptitudini necesare: aptitudini tehnice, disciplină, păstrarea ordinii, organizare, capacitate de lucru individual şi în echipă;
d) cunoașterea tehnicilor de fotografiere a bunurilor culturale – constitue un avantaj
e) alte condiţii specifice:
1. experiență în activitatea de gestiune minim 2 ani;
2. atestatul de gestionar custode sau alte certificate/diplome echivalente recunoscute legal, conform standardelor ocupaţionale, precum şi încadrarea într-un program de pregătire profesională – constituie un avantaj;
3. disponibilitatea de a desfăşura ocazional program prelungit sau de a se deplasa pe teren pentru participarea la diverse activităţi ale muzeului;
4. experienţă în domeniul gestionării patrimoniului dovedită prin acte corespunzătoare – constituie un avantaj.
CALENDARUL CONCURSULUI
ETAPA I: Selecţia Dosarelor de înscriere
1. Afişarea anuntului de organizare a concursului 11.09.2023;
2. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs în perioada 12.09.2023 – 25.09.2023, orele 16,00;
3. Selecţia dosarelor de înscriere la concurs în data 26.09.2023;
4. Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere la concurs în data de 27.09.2023, orele 16,00;
5. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs până în data de 28.09.2023, orele 16,00;
6. Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs până în data de 29.09.2023, orele 16,00;

ETAPA II: Proba scrisă
1. Proba scrisă va avea loc în data de 03.10.2023, orele 10,00;
2. Afişarea rezultatului probei scrise în data de 04.10.2023, orele 16,00;
3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise până în data de 05.10.2023, orele 16,00;
4. Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise până în data de 06.10.3023, orele 16,00;

ETAPA III: Interviul
1. Interviul va avea loc în data de 09.10.2023, începând cu orele 10,00 (conform unui grafic stabilit);
2. Afişarea rezultatului interviului în data de 10.10.2023, orele 16,00;
3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului pană în data de 11.10.2023, orele 16,00;
4. Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului în data de 12.10.2023, orele 16,00;
5. Afişarea rezultatelor finale în data de 13.10.2023, orele 16,00.

Condiţiile generale și specifice de participare, bibliografia și tematica, precum şi calendarul concursului se afişează la sediul instituţiei, pe site-ul: www.muzeul-satului.ro şi pe portalul posturi.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, telefon 021.317.91.10 sau 021.317.91.03/ int. 137 sau 136.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul instituției din Şos. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, București, conform calendarului de desfășurare al concursului, atașat prezentului anunț