Funționar


COMUNA ȘIMIAN
Expiră azi


Anunt


Comuna Șimian, județul Bihor, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, postului unic de execuție contractuală vacantă de funcționar, grad prof.debutant- compartiment pentru cultură, tineret și sport, în aparatul de specialitate al primarului comunei Șimian
1. Denumirea postului şi a compartimentului de muncă:
• postului unic de execuție contractuală vacantă de funcționar, grad prof.debutant- compartiment pentru cultură, tineret și sport, în aparatul de specialitate al primarului comunei Șimian
2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Șimian, comuna Șimian, sat Șimian, nr.55, județul Bihor, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
3. Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Funcția –funcționar, 1 post
3.1 Nivelul studiilor: medii sau generale și calificare ca instructor sportiv
3.2 Vechime în specialitatea studiilor: nu sunt necesare
3.3 Cunoștințe utilizare și de operare pe calculator: Word, Excel, cel puțin nivel mediu.

4. Condiţiile necesare ocupării posturilor contractuale vacante/temporar vacante:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

5.Probele/etapele de concurs: etapa selecţia dosarelor de înscriere, probă practică şi probă interviu.

6. Locul, data și ora desfășurării probelor:
-sediul Primăriei comunei Șimian, comuna Șimian, sat Șimian, nr.55, județul Bihor,
-selecția dosarelor de concurs:02.10..2023
-proba scrisă: 05.10.2023
-interviul: 09.10.2023
7. Calendarul de desfășurare al concursului:
o 29 septembrie 2023, ora 12,00: termenul limită de depunere a dosarelor;
o 2 octombrie 2023, ora 10.00 – selecția dosarelor;
o 2 octombrie 2023, ora 13.00 –rezultatul selecției dosarelor; Termen de contestare: 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului selecției dosarelor.
o 5 octombrie 2023, ora 10,00-proba scrisă; Termen de contestare: 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului la proba scrisă.
o 9 octombrie 2023, ora 12-interviu: Termen de contestare: 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului la proba de interviu.
o 11 octombrie 2023, ora 10.00-rezultat final. Termen de contestare: 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului final..
Conform art. 35 din HG nr. 1336/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs,;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
h) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit.g), după caz, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs și pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau prin poşta electronică pe adresa de e-mail primaria@simian.ro.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronica, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Nerespectarea prevederilor de mai sus menționate, conduc la respingerea candidatului.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, odată cu depunerea dosarului de înscriere la concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

8.Bibliografia:
1. Constituția României.
2. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea educației fizice și a sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.
4. HG nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Șimian, județul Bihor, telefon 0259 220 094 sau prin e-mail: primaria@simian.ro, persoana de contact: Garbacz Erika-secretarul general al comunei Șimian.