Funcții contractuale


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, județul Prahova
Anuntul a expirat


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. inginer grad II, studii superioare, în cadrul Serviciului tehnic;
 2. tehnician tr. I, studii medii, în cadrul Departamentului ingineria prelucrării petrolului și protecția mediului;
 3. ospătar, studii generale, la cantina universității;
 4. șofer autoturism, treapta II, studii medii, în cadrul Serviciului tehnic;
 5. îngrijitor, studii generale, în cadrul Serviciului social – cămine;
 6. îngrijitor, studii generale, în cadrul Serviciului administrativ patrimoniu;
 7. lăcătuș mecanic tr. III, studii medii, în cadrul Serviciului tehnic-atelier întreținere;
 8. administrator financiar, grad I, studii superioare, în cadrul Biroului de achiziții.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 1. Pentru postul de inginer grad II, studii superioare, domeniul tehnic. Vechime în specialitatea postului: 5 Cunoaștere operare PC, cunoașterea normativelor și standardelor de proiectare în vigoare – prezintă un avantaj, abilități organizatorice și abilități planificare și normare activități.
 2. Pentru postul de tehnician tr. I, studii medii, absolvent CU diplomă de bacalaureat în domeniul chimie, tehnologie chimică. Vechime în specialitatea postului: 5 ani. Cunoștințe operare PC, abilități și deprinderi de lucru în laboratoare, abilități de lucru cu studenții, capacitate de comunicare în relațiile de serviciu, competențe profesionale, responsabilitate în realizarea lucrărilor practice.
 3. Pentru postul de ospătar, studii generale. Abilități pentru lucru în echipă, cunoașterea legislației în domeniu, fără antecedente penale. Vechime în muncă 7 ani.
 4. Pentru postul de șofer autoturism, treapta II, studii medii (școală profesională sau liceu – cu sau fără bacalaureat), permis de conducere categoriile B, C, D, școală profesională, mecanic auto – constituie avantaj. Vechime în specialitatea postului: 5 ani, alte competențe: punctualitate, organizare, abilități de comunicare și abilități de orientare.
 5. Pentru postul de îngrijitor, studii generale. Abilități pentru lucru în echipă, fără antecedente penale. Vechime în muncă minimum 3 ani.
 6. Pentru postul de îngrijitor, studii generale. Fără
 7. Pentru postul de lăcătuș mecanic tr. III, studii medii (școală profesională sau liceu – profil mecanic, cu sau fără bacalaureat), școală profesională profil mecanic – constituie avantaj. Vechime în specialitatea postului: minimum 3 ani, punctualitate, organizare, abilități de comunicare șl abilități de orientare.
 8. Pentru postul de administrator financiar grad I, studii superioare economice/tehnice – specializat în domeniul achizițiilor publice, implicare în achizițiile publice desfășurate cu fonduri europene – prezintă un avantaj; se vor prezenta documente/certificate care să ateste specializarea în domeniul achizițiilor publice. Vechime în specialitatea postului, respectiv în activitatea de achiziții publice: 3 arii; această vechime se va dovedi cu adeverință din care să rezulte perioada activității desfășurate în domeniul achizițiilor publice/fișa postului. Cunoștințe operare Microsoft Office, experiență în domeniul achizițiilor publice/similar alte domenii, cunoștințe solide în domeniul legislației achizițiilor publice (atât românești, cât și cele internaționale de referință), abilități organizatorice, abilități planificare și normare activități.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, bd. București nr. 39, județul Prahova, telefon: 0244/573.171, interior 229.