Funcții contractuale


Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - A.R.A.C.I.S. din București
Anuntul a expirat


Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de:

 • administrator patrimoniu (2 posturi) – Direcția achiziții publice.
 • administrator financiar patrimoniu – Departamentul pentru gestiunea proiectelor de cercetare-dezvoltare și activități suport CDI
 • muncitor calificat – electrician (2 posturi) – Direcția tehnică
 • îngrijitoare (5 posturi)- Direcția tehnică
 • muncitor calificat – instalator – Direcția tehnică
 • muncitor calificat – tâmplar – Direcția tehnică
 • muncitor calificat – fochist (2 posturi) – Direcția tehnică
 • muncitor necalificat – Direcția tehnică – Serviciul parc
 • conducător auto (șofer) (2 posturi) – Direcția tehnică
 • muncitor necalificat – SDCDVP Pietroasa – Istrița
 • administrator patrimoniu – pentru o fracțiune de normă (4 ore/zi) „Editura Ex Terra Auriim”
 • muncitor calificat (2 posturi) – Facultatea de Horticultura – Departamentul de bioingineria sistemelor hortiviticole
 • muncitor necalificat – Facultatea de Horticultura – Departamentul de bioingineria sistemelor hortiviticole
 • administrator financiar de patrimoniu – Facultatea de Management șl Dezvoltare Rurală, Departamentul economie, contabilitate și’agroturism – Centrul de Practică
 • muncitor calificat – Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul științe preclinice
 • tehnician – Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul științe preclinice
 • muncitor necalificat – Stațiunea Didactică și de Cercetare-Dezvoltare Agronomică – Moara Domnească


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • administrator patrimoniu – Direcția achiziții publice:
  • studii superioare, domeniul studiilor: tehnic, economic sau juridic
  • vechime – minimum 1 an
  • cunoașterea unei limbi străine (engleză/franceză/ germană) – nivel mediu
  • cunoștințe operare PC (pachete tip Office, portal SEAP) – nivel mediu.
 • administrator financiar patrimoniu – Departamentul pentru gestiunea proiectelor de cercetare-dezvoltare și activități suport CDI.
  • studii superioare, domeniul studiilor economic
  • fără vechime
  • cunoștințe minime în domeniul finanțării din fonduri publice
  • cunoștințe de contabilitate
  • cunoștințe de operare PC (MS Office – Word, Excel) – nivel mediu. ’
 • muncitor calificat – electrician – Direcția tehnică. Condiții:
  • studii medii/școală profesională de specialitate
  • calificare în domeniu
  • vechime în specialitatea postului – 3 ani.
 • îngrijitoare – Direcția tehnică.
  • studii generale
  • fără vechime.
 • muncitor calificat – instalator – Direcția tehnică.
  • studii medll/școală profesională de specialitate
  • calificare instalații apă, canal și gaze.
 • muncitor calificat – tâmplar – Direcția tehnică.
  • studii generale, calificare în domeniu
  • vechime în specialitatea postului – 5 ani.
 • muncitor calificat – fochist – Direcția tehnică.
  • studii generale
  • calificare în domeniu
  • autorizație de fochist
  • vechime în specialitatea postului – minimum 3 ani.
 • muncitor necalificat – Direcția tehnică – Serviciul
  • studii generale
  • fără vechime.
 • conducător auto (șofer) – Direcția tehnică.
  • studii medii
  • permis de conducere categoriile B și D (obținute de cel puțin 3 ani)
  • vechime: conducător auto cu o vechime de cel puțin 3 ani la categoria D.
 • muncitor necalificat – SDCDVP Pietroasa – Istrița.
  • studii generale
  • fără vechime.
 • administrator patrimoniu – pentru o fracțiune de normă (4 ore/zi) „Editura Ex Terra Auriim”.
  • studii superioare
  • fără vechime
  • cunoștințe de limbă engleză
  • cunoștințe operare PC și pachet MS Office.
 • muncitor calificat – Facultatea de Horticultura – Departamentul de bioingineria sistemelor hortiviticole.
  • studii generale, certificat de calificare profesională în domeniul horticol (pomicultură/viticultură/legumicultură/ fioricultură) recunoscut de Ministerul Educației
  • fără vechime.
 • muncitor necalificat – Facultatea de Horticultura – Departamentul de bioingineria sistemelor hortiviticole.
  • studii generale
  • fără vechime.
 • administrator financiar de patrimoniu – Facultatea de Management șl Dezvoltare Rurală, Departamentul economie, contabilitate și’agroturism – Centrul de Practică
  • studii medii
  • fără vechime
  • abilități pentru munca în echipă
  • disponibilitate pentru munca în două schimburi
  • spirit de organizare, operativitate, asumarea responsabilității, dezvoltare profesională și cunoașterea legislației în vigoare.
 • muncitor calificat – Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul științe preclinice
  • studii medii/postliceale, domeniul studiilor: zootehnist/ veterinar
  • fără vechime.
 • tehnician – Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul științe preclinice
  • studii medii/postliceale, domeniul studiilor: zootehnist/ veterinar
  • fără vechime.
 • muncitor necalificat – Stațiunea Didactică și de Cercetare-Dezvoltare Agronomică – Moara Domnească.
  • studii generale
  • fără vechime.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2022 inclusiv, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 aprilie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 aprilie 2022, ora 10.00: proba practică;
 • 11 aprilie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, cu sediul în București, bd. Mărăști nr. 59, sectorul 1, telefon 031.433.42.11, e-mail: dru@usamv.ro.