Funcții contractuale


Spitalul Universitar de Urgență „Elias” din Bucureşti
Anuntul a expirat


Spitalul Universitar de Urgență „Elias” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmnează:

 • 1 post asistent medical generalist PL PR șef – vechime în funcție 2 ani;
 • 1 post asistent medical generalist S PR – vechime minimum 5 ani;
 • 1 post asistent medical generalist PL PR – vechime minimum 5 ani;
 • 2 posturi asistent medical laborator PL – specializarea anatomie patologică – vechime minimum 2 ani;
 • 1 post asistent medical generalist PL debutant – fără vechime;
 • 2 posturi asistent medical generalist PL – vechime minimum 2 ani;
 • 1 post asistent medical generalist PL – vechime minimum 1 an;
 • 1 post      asistent       medical       PL     specializare balneofiziokinetoterapie – vechime minimum 5 ani;
 • 1 post      asistent       medical       PL     specializare balneofiziokinetoterapie – vechime minimum 2 ani;
 • 2 posturi asistent medical PL specializare balneofiziokinetoterapie – debutant – fără vechime;
 • 1 post registrator medical debutant – studii medii – fără vechime;
 • 1 post registrator medical, studii medii – vechime minimum 1 an;
 • 2 posturi infirmieră debutantă, diplomă infirmieră – fără vechime;
 • 2 posturi infirmieră – diplomă infirmieră – vechime minimum 1 an;
 • 2 posturi îngrijitoare – studii generale – fără vechime;
 • 1 post autopsier – studii medii – curs calificare – vechime minimum 1 an;
 • 3 posturi muncitor necalificat – studii generale – fără vechime;
 • 1 post manipulant bunuri – studii generale – fără vechime;
 • 2 posturi ospătar – diplomă ospătar – fără vechime;
 • 1 post șef depozit materiale – studii medii – vechime 5 ani ca gestionar;
 • 1 post șef serviciu informatică – diplomă licență specialitate informatică – vechime în funcție minimum 5 ani;
 • 1 post fiziokinetoterapeut- licențiat – vechime minimum 4 ani;
 • 1 post kinetoterapeut – licențiat – vechime minimum 10 ani.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iulie 2022, ora 09.30: proba scrisă;
 • 18 iulie 2022, ora 09.30: proba practică/proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Universitar de Urgență „Elias” din Bucureşti, bd. Mărăști nr. 17, sectorul 1, telefon: 021.316.16.00, int. 288, http://spitalul-elias.ro/Elias_v2/cariere-2/.