Funcții contractuale


Spitalul Universitar de Urgență București
Anuntul a expirat


Spitalul Universitar de Urgență București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcțiilor contractuale,  vacante:

Pe spital;

 • Asistent medical, cu studii postliceale, specialitatea medicină generală – 2 posturi;
 1. vechime ca asistent medical – minimum 6 luni;
 2. diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare;
 3. dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate;
 4. adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
 • Asistent medical debutant, cu studii postliceale, specialitatea medicină generală -1 post:
 1. nu necesită vechime ca asistent medical;
 2. diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare;
 3. dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă (în copie), îln termen de valabilitate;
 4. adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
 • Infirmieră – 4 posturi:
 1. minimum 6 luni vechime în funcție;
 2. școală generală;
 3. curs de infirmiere autorizat.
 • Infirmieră debutantă – 1 post:
 1. nu necesită vechime în funcție
 2. școală generală;
 3. curs de infirmiere autorizat.
 • îngrijitoare – 2 posturi:
 1. școală generală;
 2. nu necesită vechime în funcție.

Unitatea clinică primiri urgențe:

 • Infirmieră -1 post:
 1. minimum 6 luni vechime în funcție;
 2. școală generală;
 3. curs de infirmiere autorizat.
 • Brancardier -1 post:
 1. școală generală;
 2. nu necesită vechime în funcție
 3. curs de brancardieri autorizat.
 • Asistent medical debutant, cu studii postliceale, specialitatea medicină generală -1 post:
 1. nu necesită vechime ca asistent medical;
 2. diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare;
 3. dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate;
 4. adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
 • Asistent medical principal, cu studii postliceale, specialitatea medicină generală -1 post:
 1. vechime ca asistent medical – minimum 5 ani;
 2. diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare;
 3. dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate;
 4. adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 5. certificat de grad principal specialitatea medicină generală.
 • Asistent medical, cu studii superioare, specialitatea medicină generală -1 post:
 1. minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
 2. diplomă de licență în specialitate;
 3. dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate
 4. adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
 • Asistent medical, cu studii postliceale, specialitatea radiologie – 3 posturi:
 1. vechime ca asistent medical specialitatea radiologie – minimum 6 luni;
 2. diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare;
 3. dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate;
 4. adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 5. certificat de grad principal specialitatea radiologie. Serviciul achiziții publice:
 • Economist specialist, gradul I -1 post:
 1. studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic;
 2. vechime în specialitate – minimum 3 ani și 6 luni.

Biroul contractare:

 • Economist specialist, gradul IA – 2 posturi:
 1. studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic;
 2. vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 ani și 6 luni.

Serviciul administrativ:

 • îngrijitoare -1 post:
 1. diplomă de absolvire a școlii generale;
 2. nu necesită vechime în funcție.
 • Muncitor calificat I – liftier -1 post:
 1. certificat de calificare pentru meseria de liftier;
 2. autorizație ISCIR cu viză în termen de valabilitate;
 3. 9 ani vechime în meserie;
 4. diplomă de absolvire a școlii generale.
 • Portar – 2 posturi:
 1. diplomă de absolvire a școlii generale;
 2. certificat și atestat agent pază si ordine.
 • Șef formație pază -1 post:
 1. diplomă de bacalaureat
 2. certificat și atestat agent pază și ordine.
 • Pompier – 2 posturi:
 1. diplomă de absolvire a școlii generale;
 2. certificat servant pompier.

Serviciul administrativ – Punct de lucru Fundulea:

 • Pompier -1 post:
 1. diplomă de absolvire a școlii generale;
 2. certificat servant pompier.
 • Muncitor calificat I – instalator -1 post:
 1. diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare;
 2. minimum 9 ani vechime în meserie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru epunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 15 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Universitar de Urgență București, Splaiul Independenței nr. 169, sectorul 5, tel. 021/318.05.22, int. 195, 304 sau 395.