Funcții contractuale


Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, judeţul Vaslui
Anuntul a expirat


Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, judeţul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. șef Secție Medicină Internă-post vacant nr.9
 2. șef Secție Medicină Internă Cronici-post vacant nr.35
 3. sef sectie ATI-post vacant nr.142
 4. șef Secție Obstetrică-Ginecologie-post vacant nr.177
 5. șef Secție Chirurgie Generală-post vacant nr.106
 6. șef Secție Boli Infecțioase-post vacant nr.283
 7. șef Secție Neurologie-post vacant nr.55
 8. șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală –post vacant nr.390
 9. șef Laborator Analize Medicale-post vacant nr.367

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • conform documentului atașat


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • Interviu – sustinerea proiectului de management
 • Proba scrisă a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator se susţine după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia secundară aferentă.
 • Proba clinică sau practică se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.
 • La concursul de şef de secţie cu profil chirurgical proba clinică este proba operatorie pe bolnav. Responsabilitatea actului chirurgical revine medicului primar desemnat de colegiul medicilor teritorial.
 • Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț în revista «  Viața Medicală « , iar concursul se va organiza dupa 30 de zile de la publicare ,dar nu mai tarziu de 90 de zile ,conform legislatiei.

Dosarul de înscriere  la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;
 • copia xerox a diplomei de studii;
 • adeverinţa -din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 • actele doveditoare pentru calcularea punctajului;
 • declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
 • declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 • certificat privind starea de sanatate ;
 • certificat de integritate comportamentală conform Art. 18 din  Legea nr. 118 din 20.06.2019 în original;
 • dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;
 • în situaţia în care persoanele sancționate contestă conform legii sancţiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, candidatul va prezenta  un document, emis de instanţa judecătorească competentă, din care să reiasă existenţa pe rolul instanţei a unui litigiu cu privire la sancţiunea aplicată;
 • copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, a asigurării de malpraxis și a Avizului anual in termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 • un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sau serviciului medical;
 • chitanta de plata a taxei de concurs 300 lei care se va achita la casieria unitatii.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

  Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huşi, Str. 1 Decembrie nr. 40, judeţul Vaslui, telefon: 0235/481.081, interior 104.

Document atașat